မစၤတာယက္ေတာက လံုဴခံႂေရးဝန္ထမ္းမဵားႎႀင့္ ေတၾႚခဲ့ေဳကာင္းထၾက္ဆို

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တိုႛကို ႟ံုးထုတ္စစ္ေဆးေနတဲ့ ေမလ ၂၇ရက္ ဒီကေနႛ ၈ ရက္ေဴမာက္ေနႛမႀာေတာ့ တရား႟ံုးမႀာ ေဒၞခင္ခင္ဝင္း၊ ေဒၞဝင္းမမနဲႛ မစၤတာယက္ေတာတိုႛကို စစ္ေဆးေမးဴမန္းတယ္လိုႛ သတင္းရရႀိပၝတယ္။
2009-05-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ေနအိမ္သိုႛ ေရကူး႓ပီး ခိုးမဝင္မီ လက္ဴဖစ္ ေရယက္ဖိနပ္ ဝတ္ဆင္ထားေသာ ေဴခေထာက္ကို ဂ႗န္ ဝီလီယမ္ ယက္ေတာက မိမိဖာသာ ႟ိုက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ေနအိမ္သိုႛ ေရကူး႓ပီး ခိုးမဝင္မီ လက္ဴဖစ္ ေရယက္ဖိနပ္ ဝတ္ဆင္ထားေသာ ေဴခေထာက္ကို ဂ႗န္ ဝီလီယမ္ ယက္ေတာက မိမိဖာသာ ႟ိုက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကိုေတာ့ ေရႀႚေနေတၾနဲႛ တိုင္ပင္ေဆၾးေႎၾးခၾင့္ ၁ နာရီေလာက္ ခၾင့္ဴပႂတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

မနက္ ၁၀ နာရီ စတင္ စစ္ေဆးခဲ့တဲ့အခၝမႀာ ေဒၞခင္ခင္ဝင္းနဲႛ ေဒၞဝင္းမမတိုႛကို မိနစ္ ၃၀ ေလာက္ စစ္ေဆးေမးဴမန္း႓ပီး၊ မစၤတာယက္ေတာကို စစ္ေဆးတာေတာ့ ၃ နာရီေလာက္ ဳကာတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

အဲဒီလို မစၤတာယက္ေတာကို တရားလိုေရႀႚေနေတၾက ေမးခၾန္းေတၾ ေဴမာက္ဴမားစၾာ ေမးခဲ့ပၝတယ္။ မစၤတာယက္ေတာ ထၾက္ဆိုရာမႀာ ပထမတ႒ကိမ္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အိမ္ကို သူဝင္ေရာက္႓ပီး ဴပန္ထၾက္စဥ္မႀာ ဴမန္မာ လံုဴခံႂေရး ဝန္ထမ္းတဦးနဲႛ ေတၾႚေဳကာင္း၊ အဲဒီပုဂၢိႂလ္က သူႛကို ေသနတ္နဲႛ ခဵိန္႓ပီး ဘာလုပ္ေနတာလဲဟု ေမးေဳကာင္း၊ အဲဒီေနာက္ သူႛကို အေႎႀာင့္အယႀက္ တစံုတရာ မေပးတဲ့အတၾက္ သူေကာင္းေကာင္းမၾန္မၾန္ ဴပန္သၾားႎိုင္ေဳကာင္း၊ အခုဒုတိကတေခၝက္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အိမ္ကို ဝင္ေရာက္တဲ့အခၝမႀာလည္း လက္နက္ကိုင္လံုဴခံႂေရး ဝန္ထမ္း ၅ ဦးနဲႛ ေတၾႚဆံုခဲ့ေဳကာင္း၊ အဲဒီပုဂၢိႂလ္ေတၾက သူႛကို ဘာအႎၩရာယ္မႀ မဴပႂပဲ ခဲေတၾနဲႛသာ ဝိုင္းေပၝက္ခဲ့ဳကေဳကာင္း မစၤတာယက္ေတာက ထၾက္ဆိုတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

အဲဒီအဴပင္ သူေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဆီကို လာတာဟာ အဳကမ္းဖက္အုပ္စုတခုက ေဒၞစုကို အသက္အႎၩရာယ္ ဴပႂေတာ့မယ္လိုႛ အာ႟ံုထဲမႀာ ေပၞလာ႓ပီး ဘုရားသခင္က ေစလၿတ္လိုႛ ဴဖစ္ေဳကာင္း မစၤတာယက္ေတာက တရား႟ံုးမႀာ ထပ္ခၝတလဲလဲ ေဴပာတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ မစၤတာယက္ေတာ ဴပန္အထၾက္မႀာ လံုဴခံႂေရးဝန္ထမ္းေတၾနဲႛ ေတၾႚတဲ့ကိစၤကို ႟ံုးမထုတ္ခင္ စစ္ေဳကားေရးစခန္းမႀာ ဘာေဳကာင့္ ထုတ္ေဖာ္ မေဴပာသလဲလိုႛ တရားလို ေရႀႚေနေတၾက ေမးတဲ့အခၝ မစၤတာ ယက္ေတာက သူႛအေနနဲႛ အ႒ကိမ္႒ကိမ္ေဴပာခဲ့ေဳကာင္း၊ တာဝန္ရႀိသူေတၾက လိုက္လံေရးသား မႀတ္သားထားတာ မရႀိလိုႛပဲလိုႛ ထင္ေဳကာင္း ဴပန္လည္ေဴဖဳကားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က သူႛကို တရားဥပေဒကို လိုက္နာရမယ္ ဆိုတဲ့စကားနဲႛ အဴမန္ဴပန္ပၝ ဆိုတဲ့ စကားႎႀစ္ခၾန္းပဲ ေဴပာဆိုေဳကာင္း၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို သူေပးတဲ့ ပစၤည္းေတၾကိုလည္း ေဒၞစုက လက္မခံတဲ့ အတၾက္ သူကဵန္ရစ္ခဲ့တဲ့ ပစၤည္းေတၾသာ ဴဖစ္ေဳကာင္း မစၤတာယက္ေတာက ထၾက္ဆိုတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

မစၤတာယက္ေတာက သူႛကို ဘုရားသခင္လၿတ္လိုႛ လာတာဆို႓ပီး ခဏခဏ ေဴပာတဲ့အေပၞ တရားလို ေရႀႚေနေတၾနဲႛ တရားသူ႒ကီးအဖၾဲႚေတၾက ဴပက္ရယ္ဴပႂသလို အမႁအရာေတၾ ဴပသတဲ့အတၾက္ စစ္ေဆး ေမးဴမန္း႓ပီးသၾားတဲ့အခၝမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ေရႀႚေန ဦးဉာဏ္ဝင္းကို ေခၞ႓ပီး အခုလို လူတေယာက္က မိမိယံုဳကည္ခဵက္အတိုင္း ေဴပာေနတာကို တာဝန္ရႀိ ပုဂၢိႂလ္ေတၾက ဴပက္ရယ္ဴပႂတဲ့ အမူအရာ ေတၾႚရတာဟာ မိမိအေနနဲႛ အထူး စိတ္မေကာင္းေဳကာင္း ေဴပာတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဘက္ကေန သက္ေသလိုက္ဖိုႛ တင္ဴပထားတဲ့ အကဵယ္ခဵႂပ္ကဵခံေနရတဲ့ NLD ဒုဥကၠႉ ဦးတင္ဦး၊ ဦးဝင္းတင္နဲႛ ေဒၞခင္မိုးမိုးတိုႛကို တရား႟ံုးက ကဵင့္ထံုးပုဒ္မ ၂၅၇ အပိုဒ္ခၾဲ ၁ အရ ပယ္ခဵေဳကာင္း ဆံုးဴဖတ္လိုက္ပၝတယ္။ ဒီအတၾက္ အရင္တင္ဴပထားတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဘက္က သက္ေသထၾက္မဲ့ ၄ ဦးထဲက ဦးဳကည္ဝင္း တဦးကိုပဲ ခၾင့္ဴပႂလိုက္ပၝတယ္။

ဒၝနဲႛပတ္သက္႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေရႀႚေနဦးဉာဏ္ဝင္းတိုႛက သေဘာမတူႎိုင္ေဳကာင္း ေဴပာဆိုခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီကေန ႛတရားခၾင္ အေဴခအေနနဲႛ မေနႛက တရား႟ံုးမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ တင္ဴပတဲ့စာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေရႀႚေနဦးဉာဏ္ဝင္းနဲႛ RFA ဝိုင္းေတာ္သား ကိုေနရိန္ေကဵာ္ ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔