ေပါ့ဒ္ကတ္စ္္ (Podcasts)

လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ (RFA) ရဲ့ သတင္းအစီအစဥ္ေတြကို ေပါ့ဒ္ကတ္စ္နဲ့ နားေထာင္နိုင္ပါတယ္၊ ေပါ့ဒ္ကတ္စ္ ဆိုတာဟာ သတင္းအစီအစဥ္ေတြကို မိမိရဲ့ကြနျ္ပဴတာ ဒါမွမဟုတ္ အေပါ့စား အိတ္ေဆာင္ MP3 player ကိရိယာေတြကို ကူးယူျပီး အလြယ္တကူ နားေထာင္နႎိုင္တဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။

လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ (RFA) ရဲ့ သတင္းအစီအစဥ္ေတြကို ေပါ့ဒ္ကတ္စ္နဲ့ နားေထာင္နိုင္ပါတယ္၊ ေပါ့ဒ္ကတ္စ္ ဆိုတာဟာ သတင္းအစီအစဥ္ေတြကို မိမိရဲ့ကြနျ္ပဴတာ ဒါမွမဟုတ္ အေပါ့စား အိတ္ေဆာင္ MP3 player ကိရိယာေတြကို ကူးယူျပီး အလြယ္တကူ နားေထာင္နႎိုင္တဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။

ေပါ့ဒ္ကတ္စ္္ရဲ့ အားသာခ်က္က၊ အသံလႊင့္အစီအစဥ္ေတြကို မိမိရဲ့ MP3 playerထဲကို ကူးယူျပီး ကြနျ္ပဴတာ ေရွ႔မွာ တစ္ခ်ိန္လံုး ထိုင္ေနစရာမလိုပဲ၊ လမ္းသြားရင္း၊ ကားစီးရင္း၊ ရထားစီးရင္း နားေထာင္ နိုင္ပါတယ္၊ ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့အစီအစဥ္ကို  စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းထားနိုင္ပါတယ္။

တနည္းအားျဖင့္ေတာ့၊ ကိုယ္နားေထာင္ခ်င္တာကို နားေထာင္ခ်င္တဲ့အခ်ိန္မွာ နားေထာင္နိင္ တဲ့အတြက္  ေပါ့ဒ္ကတ္စ္္ကို ‘စိတ္တိုင္းက် ေရဒီယို’ လို႔ ေခၚနႎိုင္ပါတယ္။

ေပါ့ဒ္ကတ္စ္ကို ဘယ္လိုနားေထာင္နိုင္သလဲ?

ဒီစနစ္နဲ႔ နားေထာင္မယ္ဆိုရင္၊ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ URLကိုကူးျပီိးေတာ့ မိမိရဲ့ ေပါ့ဒ္ကတ္စ္ေဆာ့ဖ္ဝဲဲမွာ ကူးယူထားျပီး  သတင္းအစီအစဥ္ေတြကို အျမဲတမ္းရယူ နားေထာင္နိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာဘာသာ အသံလႊင့္အစီအစဥ္အတြက္ ကူးယူဖ့ို လိပ္စာကေတာ့၊

https://streamer1.rfaweb.org/archive/BUR/Burmese_podcast.php

ေပါ့ဒ္ကတ္စ္မွာၾကားတဲ့ ေဆာ့ဖ္ဝဲဲ (podcast subscription software) ကို အင္တာနက္ထဲက ထုတ္ယုူျပီး မိမိရဲ့ကြနျ္ပဴတာထဲမွာ ထည့္ထားရပါမယ္။ အဲဒီလို ေဆာ့ဖ္ဝဲေတြကို တခါထည္းပါဝင္တဲ့ ေနာက္ဆံုးထုတ္ Apple's iTunes ကို သံုးနိုင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္၊ အလားတူ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ေတြ ျဖစ္တဲ့ Juice ျဖစ္ေစ၊ Apple ကြနျ္ပဴတာ သံုးသူေတြအတြက္ Odeo ျဖစ္ေစ ကိုလည္းသံုးနိုင္ပါတယ္။ မိမိရဲ့ကြန္ျပဴတာမွာမဟုတ္ဘဲ၊ တျခားမွာ ေပါ့ဒ္ကတ္စ္္ကိုနားေထာင္ခ်င္ရင္ MP3 player လို  အိတ္ေဆာင္ မီဒီယာဖြင့္စက္ေလး (portable media player)ေတြထဲကို ကူးယူဖ႔ို လိုပါတယ္။ အဲဒီ့လို ကူးယူဖို႔အတြက္ မိမိအသံုးျပဳ ေနတဲ့ ေပါ့ဒ္ကတ္စ္ေဆာ့ဖ္ဝဲရဲ့ အသံုးျပဳနည္းနာေတြမွာ ၾကည့္ေစလိုပါတယ္။

ေပါ့ဒ္ကတ္စ္ကို ဘယ္လို မွာၾကားရမလဲ?

ေပါ့ဒ္ကတ္စ္မွာၾကားတဲ့ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ကို ကြနျ္ပဴတာမွာ ေဒါင္းလုတ္ထည့္သြင္းျပီးတဲ့အခါ မွာ (RFA) ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ရဲ့ ေပါ့ဒ္ကတ္စ္လိပ္စာ(URL)ကို မိမိသံုးမယ့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲထဲကို ကူးယူရပါမယ္။ အသံုးမ်ားတဲ့ ေဆာ့ဝဲေတြက Juice, iTunes, Odeo တိ႔ု္ ျဖစ္ပါတယ္။

အကူအညီလိုပါသလား?

(RFA)ရဲ့ ေပါ့ဒ္ကတ္စ္္စနစ္နဲ႔ပတ္သက္လို ့  ေမးစရာရွိရင္ မွတ္ခ်က္ေပးလိုရင္   burweb@rfa.org ကို စာေရးဆက္သြယ္နိုင္ပါတယ္။