စြန္႔ပစ္ပစၥည္း အသုံးခ်ေရးနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ

ကမၻာအရပ္ရပ္က အီလက္ထေရာနစ္နဲ႔ တျခား စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကို တင္သြင္းၿပီး ျပန္သံုးႏိုင္ေအာင္ Recycle လုိ႔ ဆုိတဲ့ သံုးၿပီးသားပစၥည္းကေန ျပန္ထုတ္လုပ္တဲ့စနစ္ကို တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သတ္မွတ္ၿပီး ပိတ္ပင္ေလွ်ာ့ခ်ေနပါတယ္။

Burmese Journey - OHI

.

ဆိုက္တခုလံုးသို႔