အေမရိကန္ ေကဵာက္မဵက္ပိတ္ဆိုႛမႁ၏ အကဵိႂးဆက္မဵား

2009-02-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾေဳကာင့္ အေမရိကန္ အစိုးရက ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ႎႀစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၇) ရက္ေနႛက စ႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံက ထၾက္တဲ့ ပတၨဴမားနဲႛ ေကဵာက္စိမ္းေတၾကို အေမရိကန္ ဴပည္တၾင္းတင္သၾင္းခၾင့္ ပိတ္ပင္တဲ့ ဥပေဒတရပ္ ထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝတယ္။ ဴမန္မာ့ တၾင္းထၾက္ရတနာေတၾကေန တိုင္းဴပည္ရဲ့ ဝင္ေငၾ တတိယ အမဵားဆံုး ရႀာေပးေနတာဴဖစ္လိုႛ ဒီ ဥပေဒဟာ စစ္အစိုးရက္ို အထိနာေစလိမ့္မယ္လိုႛ ေမဵႀာ္လင့္ေနဳကပၝတယ္။

အေမရိကန္ အစုိးရရဲ့ တားဆီးမိန္ႛ ဥပေဒ အကဵိႂးသက္ေရာက္မႁ အေဴခအေနေတၾနဲႛ ဴမန္မာ့ တၾင္းထၾက္ ရတနာေတၾ ဴပည္ပကုိ ဘယ္လုိဘယ္ပုံ ထၾက္ရႀိေနတယ္ဆုိတာကုိ သိရႀိႎုိင္ဖုိႛအတၾက္ RFA က ကၾင္းဆင္း ေလ့လာ စုံစမ္းထားတာကို ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၂၂ေနႛကစ႓ပီး ေနႛစဥ္ အခန္းဆက္ တင္ဴပေနပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံက ပတၨဴမားနဲႛ ေကဵာက္စိမ္းေတၾဟာ တတိယႎုိင္ငံေတၾကတဆင့္ ႎုိင္ငံတကာကို ထၾက္ရႀိေနတာပၝ။ ဴမန္မာ့ရတနာ အဓိက ထၾက္ရာလမ္းဴဖစ္တဲ့ ထိုင္းႎိုင္ငံနဲႛ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံေတၾကို RFA အဖၾဲႚသား ဘူမိေဗဒ ပညာရႀင္တဦးလည္း ဴဖစ္တဲ့ ဦးတင္ေအာင္ခ္ိုင္က သၾားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာ့ရတနာအပုိင္း (၁) မႀာေတာ့ ထိုင္းႎိုင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚက အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ရတနာေစဵးကၾက္မႀာ ဴမန္မာ့ ေကဵာက္မဵက္ ေရာင္းဝယ္ေနတဲ့ အေဴခအေနေတၾကို တင္ဴပမႀာပၝ။

အပိုင္း (၁)
အသံဖိုင္ယူရန္

ဴမန္မာ့ရတနာ အပုိင္း (၂) မႀာေတာ့ - အေမရိကန္ အစုိးရရဲ့ တားဆီးမိန္ႛ ဥပေဒရဲ့ ထုိင္းႎုိင္ငံက ရတနာပုိႛကုန္လုပ္ငန္းအေပၞ ႟ုိက္ခတ္မႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ထုိင္းႎုိင္ငံ ရတနာ ကုန္သည္႒ကီးမဵားအသင္းရဲ့ အဴမင္သေဘာထားေတၾကို တင္ဴပမႀာပၝ။

အပိုင္း (၂)
အသံဖိုင္ယူရန္

ဴမန္မာ့ရတနာ အပုိင္း (၃) မႀာေတာ့ ထုိင္းႎုိင္ငံ ေကဵာက္ေသၾးလုပ္ငန္းကုိ သၾားေရာက္ ေလ့လာခဲ့တဲ့ အေဳကာင္းေတၾကုိ တင္ဴပမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
အပိုင္း (၃)
အသံဖိုင္ယူရန္

ဴမန္မာ့ရတနာ အပုိင္း (၄) မႀာေတာ့ ထုိင္းဴမန္မာ နယ္စပ္႓မိႂႚ တ႓မိႂႚ ဴဖစ္တဲ့ မဲေဆာက္႓မိႂႚက ေကဵာက္ေစဵးကၾက္အေဳကာင္း တင္ဴပမႀာပၝ။
အပိုင္း (၄)
အသံဖိုင္ယူရန္

ဴမန္မာ့ရတနာ အပုိင္း (၅) မႀာေတာ့ ထုိင္းႎုိင္ငံ မဲေဆာက္႓မိႂႚ ေကဵာက္ေစဵးကၾက္က ဴမန္မာေကဵာက္ ေရာင္းဝယ္မႁ အေဴခအေနေတၾနဲႛအတူ ဴမန္မာေကဵာက္ကုန္သည္ေတၾနဲႛ ေတၾႚဆုံေမးဴမန္းခဵက္ေတၾကုိ တင္ဴပမႀာပၝ။
အပိုင္း (၅)
အသံဖိုင္ယူရန္

ဴမန္မာ့ရတနာ အပုိင္း (၆) မႀာေတာ့ ထုိင္းႎုိင္ငံ မဲေဆာက္႓မိႂႚက ေကဵာက္ေတၾကုိ ဴပႂဴပင္တဲ့ လုပ္ငန္းမႀာ သၾားေရာက္ေလ့လာတဲ့ အေဳကာင္းကုိ သိရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
အပိုင္း (၆)
အသံဖိုင္ယူရန္

ဴမန္မာ့ရတနာ အပုိင္း (၇) မႀာေတာ့ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံ ေဂဵေဂၝင္ (ကဵယ္ေဂၝင္) ေကဵာက္ေစဵးအတၾင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံက ထၾက္တဲ့ ပတၨဴမားနဲႛ ေကဵာက္စိမ္း ေရာင္းဝယ္မႁ အေဴခအေနေတၾကုိ ေလ့လာတင္ဴပထားပၝတယ္။
အပိုင္း (၇)
အသံဖိုင္ယူရန္

ဴမန္မာ့ရတနာ အပုိင္း (၈) မႀာ တ႟ုတ္ဴမန္မာနယ္စပ္က ေကဵာက္စိမ္း ေရာင္းဝယ္မႁ အေဴခအေနေတၾကို သိရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
အပိုင္း (၈)
အသံဖိုင္ယူရန္

ဴမန္မာ့ရတနာ အပုိင္း (၉) မႀာေတာ့ ဖားကန္ႛ ေကဵာက္စိမ္းတၾင္းမဵား အေဴခအေနနဲႛ တ႟ုတ္ဴပည္က ေကဵာက္စိမ္းေရာင္းဝယ္မႁ အေဴခအေနေတၾကို တင္ဴပထားပၝတယ္။
အပိုင္း (၉)
အသံဖိုင္ယူရန္

ဴမန္မာ့ရတနာ အပုိင္း (၁၀) မႀာေတာ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္းက ေကဵာက္စိမ္းေတၾ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံထဲကို တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ေနတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တင္ဴပထားပၝတယ္။
အပိုင္း (၁၀)
အသံဖိုင္ယူရန္

ဴမန္မာ့ရတနာ အပုိင္း (၁၁) မႀာေတာ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္းက ေကဵာက္စိမ္းေတၾ ႎိုင္ငံတကာကို တရားဝင္ ထၾက္ေနတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တင္ဴပမႀာပၝ။
အပိုင္း (၁၁)
အသံဖိုင္ယူရန္

ဴမန္မာ့ရတနာ အပုိင္း (၁၂) ေနာက္ဆံုးအပိုင္း အေနနဲႛကေတာ့ အေမရိကန္အစိုးရရဲ့ ဴမန္မာ့ ရတနာေတၾကို ပိတ္ပင္မႁရဲ့ အကဵိႂးသက္ေရာက္မႁမဵားနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သံုးသပ္သူေတၾရဲ့ အဴမင္ေတၾကို စုစည္း တင္ဴပထားပၝတယ္။
အပိုင္း (၁၂)
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔