ရဲေဘာ္သံုးကဵိပ္ဝင္ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ေဟာင္း ေကဵာ္ေဇာ၏ အတၪႂပၯတၨိၨိ

ရဲေဘာ္သံုးကဵိပ္ဝင္ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ေဟာင္း ေကဵာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ ေရးသားခဲ့သားခဲ့တဲ့ အတၪႂပၯတၨိကို အာအက္ဖ္ေအ ဴမန္မာဌာနက အပတ္စဥ္ စေနေနႚညတုိင္း အခန္းဆက္ အစီအစဥ္အဴဖစ္ ထုတ္လၿင့္ေနပၝတယ္။ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ေဟာင္း ေကဵာ္ေဇာရဲႚ ကဵန္းမာေရး အေဴခအေနေဳကာင့္ သူႚရဲႚသမီးဴဖစ္သူ ေဒၝက္တာ လႀေကဵာ္ေဇာက ဖတ္ဳကား တင္ဆက္ထားပၝတယ္။
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာ့ လၾတ္လပ္ေရးသမိုင္း၏ ရဲေဘာ္သံုးကဵိပ္ဝင္ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ေဟာင္း ေကဵာ္ေဇာ၏ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
ဴမန္မာ့ လၾတ္လပ္ေရးသမိုင္း၏ ရဲေဘာ္သံုးကဵိပ္ဝင္ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ေဟာင္း ေကဵာ္ေဇာ၏ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
(Photo: RFA)

အခု အပိုင္း ၁ မႀာ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ေဟာင္း ေကဵာ္ေဇာ ငယ္စဥ္ေကဵာင္းသားဘဝက စ႓ပီး ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးမႀာ စိတ္ဝင္စားလာခဲ့ပံုကို နားဆင္ရမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

၁၉၃၈ ပထမဦးဆံုးအ႒ကိမ္ ရန္ကုန္တကၠသိုက္ ေကဵာင္းသား သပိတ္အေဳကာင္းကိုလည္း တေစ့တေစာင္း သိရႀိခၾင့္ရဳကမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၁) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း ၂ မႀာေတာ့ ရဲေဘာ္သံုးကဵိပ္ဝင္ဴဖစ္လာမယ့္ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ေဟာင္း ေကဵာ္ေဇာ အပၝအဝင္ မဵိႂးခဵစ္ရဲေဘာ္မဵား ၁၉၄၁ ခုႎႀစ္မႀာ ဂဵပန္ႎုိင္ငံကို စစ္ပညာသင္ဳကားဖိုႚအတၾက္ ရန္ကုန္႓မိႂႚကေန လ႖ိႂႚဝႀက္ ထၾက္ခၾာဳကပံုကို နားဆင္ဳကရမႀာ ဴဖစ္တယ္။

အပိုင္း (၂) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း ၃ မႀာေတာ့ ရဲေဘာ္သံုးကဵိပ္ဝင္ေတၾ ဟိုင္နန္က႗န္းမႀာ စစ္ပညာသင္ယူဳကပံုကို နားဆင္ဳကရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၃) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း ၄ မႀာေတာ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းအေပၞ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေနဝင္းက ရန္႓ငိႂးထားတယ္လိုႛ ယူဆရတဲ့ အဴဖစ္အပဵက္ေတၾကို ရဲေဘာ္ သံုးကဵိပ္ ဂဵပန္ဴပည္မႀာ စစ္ပညာသင္တန္းကာလအတၾင္း ေပၞေပၝက္ခဲ့ပံုေတၾကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၄) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း ၅ မႀာေတာ့ ရဲေဘာ္ သံုးကဵိပ္ ဘီအိုင္ေအဖၾဲႛ႓ပီးေနာက္ ထိုင္းႎုိင္ငံမႀာ လက္ေမာင္းေသၾးေဖၝက္ သစၤာဴပႂဳက႓ပီး ဴမန္မာဴပည္တၾင္း ခဵီတက္ခဲ့ပံုကို နားဆင္ရမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၅) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း ၆ မႀာေတာ့ ၁၉၄၂ ခုက ဴဖစ္ပၾားခဲ့တဲ့ ကရင္-ဴမန္မာ အဓိကရုဏ္း အေဳကာင္းနဲႛ အဂႆလိပ္နယ္ခဵဲႛ ဆန္ႛကဵင္ေရး လႁပ္ရႀားမႁေတၾကို နားဆင္ဳကရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၆) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း ၇ မႀာေတာ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းက ဖက္ဆစ္ဂဵပန္ေတာ္လႀန္ေရးအတၾက္ သခင္စိုးနဲႚ ေတၾႚဆံုဖုိႚ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ေကဵာ္ေဇာကို တာဝန္ေပးခဲ့ပံုကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၇) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပုိင္း ၈ မႀာေတာ့ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖဵက္ေရးအတၾက္ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းနဲႚ သခင္စိုး လ႖ိႂႚဝႀက္ေဆၾးေႎၾးဳကပံုကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၈) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း ၉ မႀာေတာ့ ဖက္ဆစ္ ဂဵပန္ေတၾကို ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဘယ္လိုအငိုက္ဖမ္း႓ပီး ေတာ္လႀန္တိုက္ခိုက္ ခဲ့ပၝသလဲဆိုတာ နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၉) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း ၁၀ မႀာေတာ့ ဖက္ဆစ္ေတာ္လႀန္ေရး စတင္ခဲ့ပံုကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၁၀) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း ၁၁ မႀာေတာ့ ဖက္ဆစ္ေတာ္လႀန္ေရး ကာလအတၾင္း ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္သားေတၾက ဴပည္သူလူထုအတၾက္ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ အသက္ေပး႓ပီး ကာကၾယ္တိုက္ခိုက္္ခဲ့ပံုေတၾကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၁၁) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း ၁၂ မႀာေတာ့ ဂဵပန္ေတာ္လႀန္ေရးအ႓ပီး လၾတ္လပ္ေရးအ႒ကိႂကာလ လႁပ္ရႀားမႁမဵားနဲႛ ေနသူရိန္ညီလာခံအေဳကာင္းကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၁၂) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း ၁၃ မႀာေတာ့ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို ဴပန္လည္ဖဲၾႛစည္းမႁနဲႛ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းနဲႛ အစိုးရအဖၾဲႛဝင္ေတၾ လုပ္ဳကံခံရတဲ့အေဳကာင္းကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၁၃) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း ၁၄ မႀာေတာ့ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းရဲႛ ထူးဴခားတဲ့အရည္အခဵင္းေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သံုးသပ္ထားတာကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၁၄) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း ၁၅ မႀာေတာ့ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းကဵဆံုး႓ပီးေနာက္ လၾတ္လပ္ေရး ရခၝစ ဴပည္တၾင္းစစ္ဴဖစ္ပၾားတဲ့ အေဴခအေနေတၾကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၁၅) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း ၁၆ မႀာေတာ့ ၁၉၄၉ ခုႎႀစ္ အင္းစိန္တုိက္ပၾဲအေဳကာင္း နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၁၆) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း ၁၇ မႀာေတာ့ အင္းစိန္တုိက္ပၾဲအတၾင္းက အေရး႒ကီးတဲ့ ပဲခူးနယ္အတၾင္းက တုိက္ပၾဲေတၾအေဳကာင္း နားဆင္ရမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၁၇) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း ၁၈ မႀာေတာ့ လၾတ္လပ္ေရးရ႓ပီးခၝစ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ေကအဲန္ဒီအို နဲႛ ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္အဳကား တုိက္ပၾဲ ဴဖစ္ပၾားမႁေတၾအေဳကာင္းကို နားဆင္ရမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၁၈) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း ၁၉ မႀာေတာ့ ၁၉၄၉ ခုႎႀစ္ကတည္းက ေကအဲန္ဒီအုိေတၾ ဖမ္းဆီးသၾားတဲ့ ေဴမာက္ပိုင္းတုိင္းမႀႃး ဗိုလ္မႀႃး႒ကီးေမာင္ေမာင္တုိႛအဖၾဲႛကို ကယ္တင္ပံုအေဳကာင္း နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၁၉) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း ၂ဝ မႀာေတာ့ အဂႆလိပ္ကိုလုိနီနယ္ခဵဲႛေတၾရဲႛ နည္းပရိယာယ္ေတၾအေဳကာင္း တင္ဴပထားတာကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၂ဝ) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း ၂၁ မႀာေတာ့ ဴမန္မာစစ္မင္ရႀင္အဖဲၾႛကို ဦးေဆာင္႓ပီး မေလးရႀားႎိုင္ငံကို ေလ့လာေရးခရီး သၾားေရာက္ခဲ့တဲ့အေဳကာင္း တင္ဴပထားတာကို နားဆင္ရမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၂၁) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း ၂၂ မႀာေတာ့ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးေလာကထဲကို တပ္မေတာ္တၾင္းက ဆုိရႀယ္လစ္တပ္မႀႃးမဵား ဝင္ေရာက္လာတဲ့ အေဳကာင္း တင္ဴပထားတာကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၂၂) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း၂၃ မႀာေတာ့ တရုတ္ဴဖႃကဵႃးေကဵာ္မႁကို ေတာ္လႀန္တုိက္ခုိက္ခဲ့ပံုေတၾကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၂၃) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း၂၄ မႀာေတာ့ တရုတ္ဴဖႃကဵႃးေကဵာ္မႁကို တိုက္ထုတ္ဖိုႛ ဘုရင့္ေနာင္စစ္ဆင္ေရးအတၾက္ ဴပင္ဆင္ပံုေတၾကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၂၄) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း၂၅ မႀာေတာ့ တရုတ္ဴဖႃကဵႃးေကဵာ္မႁ တုိက္ပၾဲေတၾအေဳကာင္း ဆက္လက္ နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၂၅) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း ၂၆ မႀာေတာ့ တပ္မေတာ္ကေန ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရပံုကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၂၆) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း (၂၇) မႀာေတာ့ တပ္မေတာ္ကေန ႎႁတ္ထၾက္ရ႓ပီး ႎုိင္ငံေရးေလာကထဲ ဝင္ေရာက္လာပံုကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၂၇) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း (၂၈) မႀာေတာ့ တပ္မႀႃး႒ကီးမဵားကို ဗုိလ္ေနဝင္းက တပ္မေတာ္တၾင္းက ဖယ္ရႀားခဲ့ပံုေတၾကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၂၈) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း (၂၉) မႀာေတာ့ တပ္မေတာ္က ႎႁတ္ထၾက္ရ႓ပီးေနာက္ပိုင္း ဴပည္တၾင္း႓ငိမ္းခဵမ္းေရး လႁပ္ရႀားမႁမႀာ ပၝဝင္ခဲ့ပံုေတၾကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၂၉) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း (၃၀) မႀာေတာ့ ၁၉၆၂ ခုႎႀစ္မႀာ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးေနဝင္း ဦးေဆာင္႓ပီး စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ အဴဖစ္အပဵက္ကုိ နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၃၀) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း (၃၁) မႀာေတာ့ ၁၉၆၂ ဇူလုိင္ ၇ ရက္ တကၠသုိလ္ေကဵာင္းသား အေရးအခင္းကို အစိုးရက အဳကမ္းဖက္႓ဖိႂခၾဲခဲ့ပံုနဲႛ ဴပည္တၾင္း႓ငိမ္းခဵမ္းေရးေဆၾးေႎၾးပၾဲ ေပၞေပၝက္ခဲ့ပံုေတၾကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၃၁) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း (၃၂) မႀာေတာ့ ဴပည္တၾင္း႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲပဵက္႓ပီး ဆရာ႒ကီး သခင္ကုိယ္ေတာ္မိႁင္း ကၾယ္လၾန္သၾားပံုေတၾကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၃၂) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း (၃၃) မႀာေတာ့ ဆရာ႒ကီးသခင္ကို္ယ္ေတာ္မိႁင္းရဲႛ စဵာပနနဲႛပတ္သက္တဲ့အေဳကာင္းေတၾကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၃၃) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း (၃၄) မႀာေတာ့ ဆရာ႒ကီးသခင္ကုိယ္ေတာ္မိႁင္းစဵာပန အ႓ပီး မိႁင္းရာဴပည့္ပၾဲအေဳကာင္း နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၃၄) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း (၃၅) မႀာေတာ့ ဗမာဴပည္ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝတီနဲႛ လ႖ိႂႛဝႀက္ဆက္သၾယ္ခဲ့ပံုကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၃၅) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း (၃၆) မႀာေတာ့ ဗမာဴပည္ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝတီကို ထၾက္ခၾာလာခဲ့တဲ့အေဳကာင္း နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၃၆) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

အပိုင္း (၃၇) မႀာေတာ့ မိသားစုနဲႛအတူ ရန္ကုန္႓မိႂႛကေန လ႖ိႂႛဝႀက္ထၾက္ခၾာလာပံုကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အပိုင္း (၃၇) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ေဟာင္းေကဵာ္ေဇာရဲႛ အတၪႂပၯတၨိၨိ ေနာက္ဆံုးပိုင္းအဴဖစ္နဲႛ ဗမာဴပည္ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝတီဌာနခဵႂပ္ရႀိရာကို ေရာက္ရႀိသၾားတဲ့အေဳကာင္းေတၾကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေနာက္ဆံုးပုိင္း နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔