ပညာေရးေကာလိပ္မူဝါဒ ျပင္ဆင္ေပးေရး

အရင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ပညာေရးေကာလိပ္ေတြမွာ က်င့္သံုးေနတဲ့မူဝါဒေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ နစ္ေနရတဲ့အတြက္ ဒီမူဝါဒ ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ေက်ာင္းသားေတြေတာင္းဆို ေနၾကပါတယ္။

အရင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ပညာေရးေကာလိပ္ေတြမွာ က်င့္သံုးေနတဲ့မူဝါဒေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ နစ္ေနရတဲ့အတြက္ ဒီမူဝါဒ ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ေက်ာင္းသားေတြေတာင္းဆို ေနၾကပါတယ္။ RFA ဝိုင္းေတာ္သား ကိုေနရိန္ေက်ာ္ တင္ျပထားပါတယ္။