မြန္၊ ပဲခူးနဲ႔ တနသၤာရီတိုင္းက ေရေဘး အေျခအေန တင္ျပခ်က္

ျမန္မာနုိင္ငံတိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြက ေရေဘးဒဏ္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးခံခဲ့ရတဲ့ေဒသေတြမွာ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေတြ စတင္ေနျပီျဖစ္ေပမဲ့ တခ်ိဳ႔ေနရာေတြမွာေတာ့ ေရေဘးဒဏ္ခံေနရဆဲျဖစ္ျပီး အကူအညီေတြ လိုအပ္ေနပါတယ္။

ျမန္မာနုိင္ငံတိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြက ေရေဘးဒဏ္ဆိုးဆိုးဝါးဝါးခံခဲ့ရတဲ့ေဒသေတြမွာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေတြ စတင္ေနျပီျဖစ္ေပမဲ့ တခ်ိဳ႔ေနရာေတြမွာေတာ့ ေရေဘးဒဏ္ခံေနရဆဲျဖစ္ျပီး အကူအညီေတြလိုအပ္ေနပါတယ္။

RFA အဖြဲ႔သူ မခင္ခင္အိ တင္ျပထားတာ နားဆင္နုိင္ပါတယ္။