လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈစြပ္စြဲခ်က္အေပၚ အျမင္မ်ား

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ၆ ဦးကို ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ေတြကို လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈခံုရံုး ICC မွာ စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖဲြ႔က ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ၆ ဦးကို ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ေတြကို လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈခံုရံုး ICC မွာ စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖဲြ႔က ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္၊ ရိုဟင္ဂ်ာ ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ဥပေဒပညာရွင္ေတြရဲ႕အျမင္နဲ႔သံုးသပ္ခ်က္ေတြကို မခက္မာ စုစည္းတင္ျပပါမယ္။