လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဘယ္ေလာက္လြပ္လပ္မွ်တႏုိင္မလဲ

ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ARSA အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြရွိတယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္က လြတ္လြတ္လပ္လပ္၊ ဘက္လုိက္မႈကင္းကင္းနဲ႔ တရားမွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္မယ္သြားလို႔ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန သတင္းစာရွင္းပြဲမွာ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ARSA အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြရွိတယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္က လြတ္လြတ္လပ္လပ္၊ ဘက္လုိက္မႈကင္းကင္းနဲ႔ တရားမွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္မယ္သြားလို႔  ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန သတင္းစာရွင္းပြဲမွာ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေကာ္မရွင္ရဲ႕ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ထိ လြတ္လပ္ၿပီး မွ်တမႈရွိႏုိင္မလဲ ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး RFA အဖြဲ႔သူ မခင္ခင္အိ တင္ျပထားပါတယ္္။