ေရႊဝါေရာင္ လႈပ္ရွားမႈ ၂-နွစ္ျပည့္ျပီ

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ၂၀၀၇ ခု စက္တင္ဘာလက ျပည္သူလူထု ဆင္းရဲ ဒုက ကင္းေ၀းေစဘို႔ သံဃာေတာ္မ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေမတၱာပို႔ ဆုေတာင္းရင္း လွည့္လည္ လမ္းေလ်ာက္ၾကတာကို စစ္အစိုး၇က အၾကမ္းဖက္ နွိမ္နင္းခဲ့တာ ၂ နစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ပါျပီ။ ရွစ္ေလးလံုး လူထုအေရးေတာ္ပံု ေနာက္ပိုင္းမွာ အၾကီးဆံုး အံုၾကြမွဳျဖစ္တဲ့ ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာနဲ႔ လူထု လွဳပ္ရွားမွဳ အထူးအစီအစဥ္မ်ားကို စုစည္းတင္ဆက္ထားပၝတယ္။
2009-09-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာႎႀင့္ လူထု လႁပ္ရႀားမႁ အထၾတ္အထိပ္ကာလ ဴဖစ္ေသာ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာ ၂၅ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္ ႓မိႂႚေတာ္ခန္းမေရႀႚတၾင္ စုေဝးလာသည့္ လူထု႒ကီးအား သံဃာတပၝးက အသံခဵဲႚစက္႒ကီးဴဖင့္ စကားေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာႎႀင့္ လူထု လႁပ္ရႀားမႁ အထၾတ္အထိပ္ကာလ ဴဖစ္ေသာ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာ ၂၅ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္ ႓မိႂႚေတာ္ခန္းမေရႀႚတၾင္ စုေဝးလာသည့္ လူထု႒ကီးအား သံဃာတပၝးက အသံခဵဲႚစက္႒ကီးဴဖင့္ စကားေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေ႟ၿဝၝေရာင္ ႎႀစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမႀတ္ (၁)

ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာ့ လႁပ္ရႀားမႁလုိႛ လူသိဳကတဲ့ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလက သံဃာေတၾ ေမတၨာပုိႛ ႔ကခဵီဳကတဲ့ အခဵိန္မႀာ စစ္တပ္က ပစ္ခတ္လုိႛ ရဟန္းရႀင္လူေတၾ ထိခုိက္ေသေကဵခဲ့သလုိ အဲဒီ ေနာက္ပုိင္းကစ႓ပီး ဒီကေနႛအထိ သံဃာေတၾကုိ စစ္အစုိးရက ဆက္တုိက္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခဵေနပၝတယ္။

ဒီသံဃာေတၾထဲမႀာ အရင္က စစ္သားေတၾ ဴဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ သံဃာေတၾ ပၝဝင္ေနရာမႀာ သံဃာ့ လႁပ္ရႀားမႁ ဦးေဆာင္ သံဃာတပၝးဴဖစ္တဲ့ အရႀင္ ဂမႝီရလည္း တဦးအပၝအဝင္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒီလုိပဲ သံဃာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚရဲ့ ထုိင္းႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ဥကၠႉ ဦးဳသဘာသဆုိရင္လည္း အရင္က သူရဘၾဲႚခဵီးဴမၟင့္ခံခဲ့ရတဲ့ တပ္မေတာ္သား တဦး ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာ့ လႁပ္ရႀားမႁ ၂ ႎႀစ္ပတ္လည္ခဵိန္မႀာ အဲဒီအခဵိန္က သံဃာလႁပ္ရႀားမႁမႀာ ပၝဝင္ခဲ့ဳကတဲ့ သံဃာေတၾအေဳကာင္း တေစ့တေစာင္းနဲႛအတူ သံဃာေတၾအေပၞ ဴမန္မာစစ္တပ္က စစ္အရာရႀိေတၾ တပ္သားေတၾရဲ့ သေဘာထားနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး စစ္သည္ေတၾရဲ့ ေဴပာဴပခဵက္ေတၾ၊ ရဲေဘာ္ေဟာင္း တဴဖစ္လဲ သံဃာေတၾရဲ့ စစ္တပ္တၾင္း အေတၾႚအဳကံႂေတၾကုိ တင္ဴပေပးပၝမယ္။

အစီအစဥ္ အပုိင္း (၁) မႀာ ဦးေဆာင္သံဃာ အရႀင္ဂမႝီရရဲ့ ဘဝအေဳကာင္း နားဆင္ႎုိင္ပၝတယ္။ ေဒၞနန္းခမ္းေထၾးက တင္ဴပထားပၝတယ္။

အရႀင္ဂမႝီရ၏ ဘဝဇာတ္ေဳကာင္း။
အသံဖိုင္ယူရန္


ေ႟ၿဝၝေရာင္ ႎႀစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမႀတ္ (၂)

ေ႟ၿဝၝေရာင္သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ အမႀတ္တရ အစီအစဥ္ အပုိင္း (၂) မႀာ ဦးေဆာင္ သံဃာတပၝးဴဖစ္သူ အရႀင္ ဦးဳသဘာသနဲႛ ေတၾႚဆုံေမးဴမန္းခဵက္ေတၾထဲက ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ မေအာင္ဴမင္ခဲ့ရတဲ့အေပၞ သုံးသပ္ခဵက္ေတၾနဲႛ မတူညီတဲ့ တပ္မေတာ္ေတၾအေဳကာင္း နားဆင္ႎုိင္ပၝတယ္။ ေဒၞနန္းခမ္းေထၾးက တင္ဴပထားပၝတယ္။

ဦးဳသဘာသႎႀင့္ ေတၾႚဆံုေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ေ႟ၿဝၝေရာင္ ႎႀစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမႀတ္ (၃)

ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ အမႀတ္တရ အစီအစဥ္ အပုိင္း (၃) မႀာ သံဃာ့ဥေသဵႀာင္အဖၾဲႚရဲ့ ထုိင္းႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ဥကၠႉ အရႀင္ ဦးဳသဘာသနဲႛ ေတၾႚဆုံ ေမးဴမန္းခဵက္ေတၾထဲက သူရဘၾဲႚ ရရႀိခဲ့တဲ့ တုိက္ပၾဲအေဳကာင္းနဲႛအတူ အရႀင္ ဦးဳသဘာသရဲ့ ရဲဘက္စခန္းက အေတၾႚအဳကံႂ အေဳကာင္း နားဆင္ႎုိင္ပၝတယ္။ ေဒၞနန္းခမ္းေထၾးက တင္ဴပထားပၝတယ္။

ဦးဳသဘာသ၏ ဘဝအေတၾႚအဳကံႂ။
အသံဖိုင္ယူရန္


ေ႟ၿဝၝေရာင္ ႎႀစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမႀတ္ (၄)

ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ အမႀတ္တရ အစီအစဥ္ အပုိင္း (၄) မႀာ သံဃာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚရဲ့ ထုိင္းႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ဥကၠႉ အရႀင္ ဦးဳသဘာသနဲႛ ေတၾႚဆုံ ေမးဴမန္းခဵက္ေတၾထဲက စစ္အရာရႀိတခဵႂိႚရဲ့ အဳကမ္းဖက္ ရမ္းကားမႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ အေတၾႚအဳကံႂအေဳကာင္း ေဒၞနန္းခမ္းေထၾးက တင္ဴပထားပၝတယ္။

စစ္တပ္၏ အဳကမ္းဖက္ရမ္းကားမႁမဵား။
အသံဖိုင္ယူရန္


ေ႟ၿဝၝေရာင္ ႎႀစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမႀတ္ (၅)

ေ႟ၿဝၝေရာင္သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ အမႀတ္တရ အစီအစဥ္ အပုိင္း (၅) မႀာ ဴမန္မာစစ္တပ္တၾင္းက စစ္သည္ေတၾရဲ့ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁအေပၞ သေဘာထားေတၾ အပၝအဝင္ တပ္တၾင္း အေဴခအေနတခဵႂိႚကုိ ေဒၞနန္းခမ္းေထၾးက တင္ဴပထားပၝတယ္။

သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁအေပၞ စစ္သည္မဵား၏ သေဘာထား။
အသံဖိုင္ယူရန္


အဆံုးမသတ္ေသးေသာ ေရၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရး

လၾန္ခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၇ ခုနႀစ္က ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ မဳကံႂဖူးေလာက္ေအာင္ ကုန္ေစဵးႎႁန္းေတၾ ဴမင့္တက္လာ႓ပီး စားဝတ္ေနေရး ကဵပ္တည္းလာတဲ့အတၾက္ အစိုးရအေနနဲႛ ေဴဖရႀင္းေပးဖိုႛ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတၾဟာ သူတိုႛရဲႛ ေကဵာင္းစာသင္တိုက္ေတၾကေန လမ္းမေပၞထၾက္႓ပီး ေတာင္းဆို လႁပ္ရႀားခဲ့ဳကပၝတယ္။

၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾဴဖစ္တဲ့ မင္းကိုႎိုင္၊ ကိုကိုဳကီးအပၝအဝင္ ကုန္ေစဵးႎႁန္း ကဵဆင္းေရးအတၾက္ ဦးေဆာင္လႁပ္ရႀားသူ ကိုထင္ေကဵာ္တိုႛ ဓာတ္ဆီေစဵး ေလ႖ာ့ခဵဖိုႛ ေတာင္းဆို လႁပ္ရႀားမႁေတၾေဳကာင့္ ၂ဝဝ၇ ဳသဂုတ္လမႀာ အဖမ္းခံရ႓ပီးေနာက္ပိုင္း စစ္ေတၾနဲႛ ပခုကၠႃ႓မိႂႛက သံဃာေတာ္ေတၾက လမ္းမေပၞေတၾထၾက္႓ပီး ေမတၨာပိုႛဆုေတာင္း လမ္းေလ႖ာက္ရင္းနဲႛ ကုန္ေစဵးႎႁန္း ကဵဆင္းဖိုႛ ေတာင္းဆိုခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ အာဏာပိုင္ေတၾက သံဃာေတာ္ေတၾရဲႛ ဆႎၬဴပမႁေတၾကို အဳကမ္းဖက္ ႓ဖိႂခဲၾခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီမႀာ ပခုကၠႃ႓မိႂႛက အာဏာပိုင္ေတၾရဲႛ လုပ္္ရပ္ဟာ အဆိုးရၾားဆံုး ဴဖစ္ခဲ့ပၝတယ္။

အဲဒီလို စစ္တပ္က အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္နင္းခဲ့တဲ့အေပၞမႀာ သံဃာထုတရပ္လံုးသာမက ဴပည္သူေတၾပၝ မခံရပ္ႎိုင္ေအာင္ ဴဖစ္ခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ဗုဒၭဘာသာ ထၾန္းကားတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ သာသနာေတာ္အတၾက္ အႎၨရာယ္ကဵေရာက္ေန႓ပီလိုႛ သံဃာေတာ္ေတၾဘက္က ဴမင္လာဳကတဲ့အတၾက္ စက္တင္ဘာလ (၉) ရက္ေနႛမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစု႒ကီးကို ဖဲၾႛစည္းလိုက္႓ပီး ဝိနည္းတရားေတာ္နဲႛအညီ သာနာေတာ္ကို ကာကၾယ္ဖိုႛ ဆံုးဴဖတ္ခဲ့ဳကပၝတယ္။

ေရၿဝၝေရာင္ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ႒ကီး ႎႀစ္ႎႀစ္ဴပည့္ အထိမ္းအမႀတ္ အထူးအစီအစဥ္အဴဖစ္ အဆံုးမသတ္ေသးေသာ ေရၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရး ေခၝင္းစဥ္နဲႛ မအင္ဳကင္းႎိုင္က အပိုင္း (၂) ပိုင္းခဲၾ႓ပီး စီစဥ္ တင္ဆက္ထားပၝတယ္။

ပထမပိုင္း နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

 

ဒုတိယပိုင္း နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ေရၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရး (၂) ႎႀစ္ဴပည့္ကာလ

၂ဝဝ၇ ခုႎႀစ္ ေရၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရးအ႓ပီးမႀာ ေတာ္လႀန္ေရး႒ကီးအတၾင္း ပၝဝင္ခဲ့တဲ့ ရဟန္း သံဃာေတာ္ေတၾထဲက တခဵိႂႛ ဴပည္ပကုိ တိမ္းေရႀာင္သၾားခဲ့ရသလုိ၊ ဦးဂမၲီရ အပၝအဝင္ ဦးေဆာင္သံဃာေတာ္ အမဵားအဴပားဟာလည္း ရဲဘက္စခန္းနဲႛ နယ္ေဝးအကဵဥ္းေထာင္ အသီးသီးမႀာ ႎႀစ္ရႀည္ေထာင္ဒဏ္ေတၾ ခဵမႀတ္ခံထားရပၝတယ္၊၊ ထိန္းသိမ္းထားရာက ဴပန္လၾတ္ေဴမာက္လာတဲ့ သံဃာေတာ္ေတၾဟာ အာဏာပုိင္ေတၾရဲႛ ဖိအားေပးထားမႁေဳကာင့္ မူရင္းေကဵာင္းတုိက္ေတၾမႀာ သၾားေရာက္ သီတင္းသံုး ေနထုိင္ခၾင့္မရတဲ့အတၾက္ အခက္အခဲေတၾနဲႛ ဳကံႂေနဳကရတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊ ေရၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရး (၂) ႎႀစ္ဴပည့္ကာလမႀာ သံဃာေတာ္ေတၾ ဳကံႂေတၾႛေနရတဲ့ ေနာက္ဆံုးအေဴခအေန၊ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းက လက္ရႀိ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ၊ အာဏာပုိင္ေတၾနဲႛ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတၾအဳကား ဆက္ဆံေရး အေဴခအေန၊ အလားအလာေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ဴပည္တၾင္းက ဴမန္မာႎုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစုအဖၾဲႛရဲႛ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ အရႀင္ဓမၳဝံသကုိ အာရ္အက္ဖ္ေအ အဖၾဲႛသား ကုိေကဵာ္ေကဵာ္ေအာင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္၊၊

ေရၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရး (၂) ႎႀစ္ဴပည့္ကာလ
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (1)
Share

Ba Hein

ေနရပ္- Burma

We have to proceed with similar supporting the REVOLUTION of the Democracy by so many ways. The shooting after they allowed the permit to praying Buddha on 27-09-2007. But they killed Japanese Reporter and arrested the nearest protectors at that time. So, Monks, Students, Workers, Farmers and Public and Parties must connect hand to hand for our future also. The Military Government is still cheating the Public.

Apr 20, 2013 03:36 AM

ဆိုက္တခုလံုးသို႔