ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား.

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား အစီအစဥ္” ကို ၂၀၀၈ နဲ႔ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္းက ကိုေနရိန္ေက်ာ္က စီစဥ္ တင္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ မွတ္တမ္းအျဖစ္ တင္ဆက္ထားတာကို နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၂၀ဝ၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ စည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္တခုအတြင္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ တက္ေရာက္လာေသာ လူထု တစိတ္တေဒသကို ေတြ႕ျမင္ရသည့္ မွတ္တမ္းပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)

ဒီတပတ္မႀာေတာ့ လယ္သမားေတၾ တာဝန္ေကဵ စပၝးမေပးႎိုင္လိုႛ အေရးယူခံရမႀာ စိုးရိမ္႓ပီး ဴဖစ္သလို ေဴဖရႀင္းေနဳကရာကေန ေဴမယာမဲ့ဘဝေတၾ ဴဖစ္လာရတာကို ညီညီၾတ္ၾတ္နဲႛ ညၟိႎိႁင္းေဆၾးေႎၾးတာကသာ အေကာင္းဆံုးနည္း ဴဖစ္ႎိုင္တယ္လိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေဴပာခဲ့ဖူးတ့ဲ စကားေတၾကို ပထမပိုင္းနဲႛ ဒုတိယပိုင္းမႀာ တင္ဴပထားပၝတယ္။

အပိုင္း (၁) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္

 

အပိုင္း (၂) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္

 

ဥပေဒဟာ လူတန္းစားအားလံုးေပၞမႀာ မခၾဲဴခားပဲ သက္ေရာက္မႁ ရႀိ႓ပီဆိုရင္ အဲဒီ လူႛအဖၾဲႚအစည္းဟာ ယဥ္ေကဵးတဲ့ လူႛအဖၾဲႚအစည္းလိုႛ သတ္မႀတ္ႎိုင္ေဳကာင္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေဴပာခဲ့ဖူးတ့ဲစကားေတၾကို ပထမပိုင္းနဲႛ ဒုတိယပိုင္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

အပိုင္း (၁) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္

 

အပိုင္း (၂) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္

 

တိုင္းဴပည္ရဲ့ အဖိုးတန္ရတနာေတၾ ဴဖစ္တဲ့ အႎုပညာရႀင္ေတၾ၊ တတ္သိပညာရႀင္ေတၾကို လူတိုင္း လူတိုင္းက တတ္ႎိုင္သေလာက္ ဝိုင္းဝန္းဂုဏ္ဴပႂဖိုႛ၊ ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ဳကဖိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေဴပာခဲ့ဖူးတ့ဲ စကားေတၾကို တင္ဴပထားပၝတယ္။

နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္

 

အဆင္းရဲႎိုင္ငံအဴဖစ္ ဴမန္မာဴပည္ ေလ႖ာက္ထားလိုက္ရတဲ့ အေဴခအေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေဴပာခဲ့ဖူးတ့ဲ စကားေတၾကို ပထမပိုင္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

အပိုင္း (၁) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္

 

အဆင္းရဲႎိုင္ငံအဴဖစ္ ဴမန္မာဴပည္ ေလ႖ာက္ထားလိုက္ရတဲ့ အေဴခအေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေဴပာခဲ့ဖူးတ့ဲ စကားေတၾကို ေနာက္ဆံုးပိုင္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

ေနာက္ဆံုးပိုင္း နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္

 

ႎိုင္ငံေရးတည္ဴငိမ္မႁ ရႀိမရႀိ ဆိုတာကို ဘယ္လို အခဵက္အလက္ေတၾနဲႛ တိုင္းတာရမႀာလဲ ဆိုတာနဲႛ ဘာဴဖစ္လိုႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရး မဴဖစ္တာလဲ ဆိုတာေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေဴပာခဲ့ဘူးတ့ဲ စကားေတၾကို တင္ဴပထားပၝတယ္။

နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္

 

ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ ဒီမိုကေရစီနဲႛ မထိုက္တန္ေသးဘူးလိုႛ ေဴပာတာကို မိမိအေနနဲႛ လက္မခံႎိုင္ေဳကာင္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေဴပာခဲ့ဘူးတ့ဲ စကားေတၾကို ကုိေနရိန္ေကဵာ္က တင္ဴပထားပၝတယ္။

နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္

 

‘လူထုဟာ အစိုးရအတၾက္လား၊ အစိုးရဟာ လူထုအတၾက္လား’ ဆိုတာကို မႀန္မႀန္ကန္ကန္ ေဴဖဖိုႛ လိုအပ္တဲ့အေဳကာင္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေဴပာခဲ့ဘူးတ့ဲစကားေတၾကို တင္ဴပထားပၝတယ္။

နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္