မဵႂိးခဵစ္စစ္သည္မႀသည္ NLD ေခၝင္းေဆာင္ ဘဝသိုႛ-

လက္ရႀိ အမဵႂိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ အလုပ္အမႁေဆာင္အဖဲၾႚ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးလၾင္ဟာ ဂဵပန္ေခတ္ စစ္တကၠသိုလ္ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း အမႀတ္စဥ္ (၁)ကို တက္ေရာက္ခဲ့သူဴဖစ္႓ပီး ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးေနဝင္းရဲ့ မဆလေခတ္မႀာ ဒုတိယ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ အဆင့္အထိ တာဝန္ယူခဲ့သူ ဴဖစ္ပၝတယ္။ သူရဲ့ ဘဝဴဖတ္သန္းမႁနဲႛ အေတၾႚအဳကံႂေတၾကို ‘မဵႂိးခဵစ္စစ္သည္တေယာက္မႀသည္ NLD ေခၝင္းေဆာင္ဘဝသိုႛ’ ဆိုတဲ့အမည္နဲႛ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၆ရက္ကစ႓ပီး ေသာဳကာေနႛညတိုင္း RFAက အခန္းဆက္ ထုတ္လၿင့္ေနပၝတယ္။
2009-02-06
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အပိုင္း (၁) နားေထာင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္

ဂဵပန္ေခတ္ စစ္တကၠသိုလ္ေကဵာင္းဆင္း ဴမန္မာအရာရႀိမဵား ဂဵပန္ဴပည္က ဴပန္လာပံုနဲႛ ဦးႎုကို ေစာင့္ေရႀာက္ဖိုႛ အရာရႀိငယ္ ဦးလၾင္ကို ဗိုလ္ခဵႂပ္ေနဝင္းက ဘယ္လို တာဝန္ေပးခဲ့ပၝသလဲ ဆိုတာ နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
အပိုင္း (၂) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ဖက္ဆစ္ ဂဵပန္ေခတ္႓ပီးတဲ့ေနာက္ လၾတ္လပ္ေရး အ႒ကိႂကာလ၊ ဒုတိယ တပ္ခဲၾမႀႃး ဗုိလ္႒ကီးေမာင္လၾင္ဘဝနဲႛ ပထမဆံုး ဳကံႂေတၾႚရတဲ့ ဴပည္တၾင္းစစ္တိုက္ပၾဲ အေတၾႚအဳကံႂေတၾအဴပင္ ဗုိလ္မႀႃးခဵႂပ္ ေကဵာ္ေဇာနဲႛ ေတၾႚဆံုခဲ့ရစဥ္က အေဳကာင္းေတၾကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
အပိုင္း (၃) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္

လၾတ္လပ္ေရးရ႓ပီးကာစ ရခုိင္ဴပည္နယ္မႀာ ကၾန္ဴမႃနစ္သူပုန္ေတၾနဲႛ မူဂဵာဟီဒင္ ေသာင္းကဵန္းသူေတၾကို ေခဵမႁန္းခဲ့ပံုကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
အပိုင္း (၄) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္

အခုအပတ္မႀာ အင္းစိန္တုိက္ပၾဲအေဳကာင္း နားဆင္ရမႀာဴဖစ္ပၝတယ္၊၊
အပိုင္း (၅) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္
အခုအပတ္မႀာ လၾတ္လပ္ေရးရခၝစ တိုင္းရင္းသားအခဵင္းခဵင္း တိုက္ခိုက္ဳကပံုေတၾကို နားဆင္ရမႀာဴဖစ္ပၝတယ္၊၊
အပိုင္း (၆) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္

အခုအပတ္မႀာ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ ဴမန္မာစစ္သံမႀႃးအဴဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့တာေတၾကို နားဆင္ရမႀာဴဖစ္ပၝတယ္၊၊
အပိုင္း (၇) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္

အခုအပတ္မႀာ စီမံကိန္းနဲႛ ဘၸာေရးဝန္႒ကီးဌာနဝန္႒ကီး တာဝန္ယူခဲ့ရစဥ္က အေဳကာင္းေတၾကို နားဆင္ရမႀာဴဖစ္ပၝတယ္၊၊
အပိုင္း (၈) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္

အခုအပတ္မႀာ ၁၉၈၈ ဴပည္သူႛဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံု႒ကီး ဴဖစ္ေပၞလာ႓ပီးေနာက္ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရး ေလာကထဲ ဴပန္လည္ဝင္ေရာက္လာတဲ့အေဳကာင္းေတၾကို နားဆင္ရမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။
အပိုင္း (၉) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ဒီတပတ္မႀာေတာ့ ဒီပဲယင္း လုပ္ဳကံတုိက္ခုိက္မႁ ေနာက္ပိုင္းမႀာ NLD ပၝတီအေနနဲႛ ေညာင္ႎႀစ္ပင္ ညီလာခံကို တက္ေရာက္ဖိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို စစ္အစိုးရက လ႖ိႂႚဝႀက္႓ပီး လာေရာက္ညိၟႎိႁင္းခဲ့ပံုကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
အပိုင္း (၁၀) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ဒီတပတ္မႀာေတာ့ ကၾယ္လၾန္သူ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးေနဝင္းအေဳကာင္းနဲႛ စစ္အစုိးရအဖၾဲႛဝင္ေဟာင္း ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးခင္ႌၾန္ႛအေဳကာင္း တစၾန္းတစကို နားဆင္ရမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။
အပိုင္း (၁၁) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ဒီတပတ္မႀာေတာ့ ဒီပဲယင္းလုပ္ဳကံမႁကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရႀင္ဖၾဲႛ႓ပီး ေဆာင္ရၾက္ဖိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ သေဘာထားရႀိခဲ့ေဳကာင္း ေဴပာဳကားခဵက္ေတၾကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
အပိုင္း (၁၂) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ဒီတပတ္မႀာေတာ့ ၁၉၈၈ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လ ေဒၝက္တာေမာင္ေမာင္ သမၳတဴဖစ္စဥ္က ဒီမုိကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို အာဏာလၿဲေပးဖုိႛ ႒ကိႂးစားခဲ့ေဳကာင္း နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
အပိုင္း (၁၃) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ဒီတပတ္မႀာေတာ့ ရႀစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပံုကာလက အဴဖစ္အပဵက္ေတၾနဲႛအတူ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးေဟာင္းေနဝင္းရဲႛ ႒ကိႂးကိုင္မႁတခဵႂိႛကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
အပိုင္း (၁၄) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ဒီတပတ္မႀာေတာ့ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးေဟာင္း ေနဝင္းနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ဦးလၾင္ရဲႛ အေတၾႛအဳကံႂ တခဵႂိႛကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
အပိုင္း (၁၅) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ဒီတပတ္မႀာေတာ့ မဆလ ပၝတီနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးေနဝင္းနဲႛ ဦးလၾင္အဳကား တင္းမာမႁေတၾ ဴဖစ္ပၾားခဲ့ပံုကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
အပိုင္း (၁၆) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ဒီတပတ္မႀာေတာ့ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးေနဝင္းအေဳကာင္းတခဵႂိႛနဲႛ တုိင္းရင္းသားေတၾနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ဦးလၾင္ရဲႛအဴမင္တခဵႂိႛကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
အပိုင္း (၁၇) နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ဦးလၾင္ရဲႛ ဘဝဴဖတ္သန္းမႁနဲႛ အေတၾႛအဳကံႂ ေနာက္ဆံုးပိုင္းအဴဖစ္ ဒီတပတ္မႀာေတာ့ အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ ေခၝင္းေဆာင္ပိုင္းကို တုိးခဵဲႛဖၾဲႛစည္းေရးနဲႛပတ္သက္တဲ့ ဦးလၾင္ရဲႛ သေဘာထားေတၾကို နားဆင္ရမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။
ေနာက္ဆံုးပိုင္း နားေထာင္ရန္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔