၆၂ ႎႀစ္ေဴမာက္ ဴပည္ေထာင္စုေနႛ RFA အထူးအစီအစဥ္

ဒီကေနႛကဵေရာက္တဲ့ ၆၂ ႎႀစ္ေဴမာက္ ဴပည္ေထာင္စုေနႛမႀာ ပင္လံုစာခဵႂပ္ဴဖစ္လာဖိုႛ ႒ကိႂးပမ္းခဲ့ဳကတဲ့ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾထဲက အမဵိႂးသားေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ေဴပာခဲ့ဘူးတဲ့ ညီႌၾတ္ေရး မိန္ႛခၾန္းကို ဴပန္လည္တင္ဴပမႀာ ဴဖစ္သလို၊ ဴပည္တၾင္း႓ငိမ္းခဵမ္းေရး၊ စစ္မႀန္တဲ့ ဴပည္ေထာင္စုႎိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားအားလံုး တန္းတူ အခၾင့္အေရး ရရႀိေရးနဲႛ၊ ဒီမိုကေရစီေရးေတၾအတၾက္ ႒ကိႂးပမ္းေနတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေဴပာဆိုခဲ့ဘူး ပင္လံုစိတ္ဓာတ္နဲႛ ပတ္သက္တဲ့ စကားတခဵိႂႚကိုလည္း တင္ဴပထားပၝတယ္။
2009-02-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၂၀ဝ၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ စည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္တခုအတြင္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ တက္ေရာက္လာေသာ လူထု တစိတ္တေဒသကို ေတြ႕ျမင္ရသည့္ မွတ္တမ္းပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၂၀ဝ၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ စည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္တခုအတြင္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ တက္ေရာက္လာေသာ လူထု တစိတ္တေဒသကို ေတြ႕ျမင္ရသည့္ မွတ္တမ္းပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
ဒၝ့အဴပင္ KNU ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဗိုလ္မႀႃးေစာလႀေငၾ ေဴပာဴပတဲ့ ကရင္တိုင္းရင္းသားေတၾ လိုလားတဲ့ ဴပည္ေထာင္စုစနစ္၊ ဖယ္ဒရယ္ဆိုတာ ဴပည္ေထာင္စု ႓ဖိႂခၾဲမဲ့စနစ္ မဟုတ္ပၝဘူးဆိုတဲ့ ကယန္း တိုင္းရင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ဦးခၾန္မားကိုဘန္း ရဲ့စကား၊ စစ္မႀန္တဲ့ ဴပည္ေထာင္စု ေပၞေပၝက္လာဖိုႛ တိုင္းရင္းသားလူမဵႂိးအားလံုးမႀာ တာဝန္ရႀိတယ္လိုႛ ေဴပာလိုက္တဲ့ ခဵင္းတိုင္းရင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ဦးေထာင္ကိုထန္းရဲ့ အဆို၊ လက္ရႀိအေဴခအေနက ပင္လံုစာခဵႂပ္ အႎႀစ္သာရ ေပဵာက္ေနတယ္လိုႛ ရႀမ္းအမဵႂိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ (အတၾင္းေရးမႀႃးအဖဲၾႚဝင္) ဦးစိုင္းေ႟ၿဳကႃးရဲ့ ေဴပာဆိုခဵက္၊ စစ္အစိုးရဟာ အမိန္ႛနဲႛ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီႌၾတ္ေရး လုပ္ေနတာဆိုတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမဵိႂးမဵားေကာင္စီ ENC ရဲ့ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဆလိုင္းလဵန္မုန္းရဲ့စကား၊ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ေဒၞနန္းခင္ေထၾးဴမင့္ရဲ့ ဴပည္သူလူထုဳကားက ဴပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္အေဴခအေန၊ တိုင္းရင္းသားအခၾင့္အေရးေတၾ တန္းတူမရလိုႛ ဒီေနႛထိ ဴပည္တၾင္းစစ္ဴဖစ္ေနတာလိုႛ ေဴပာလိုက္တဲ့ ပေလာင္ တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႚက မိုင္းအိုက္ဖုန္း၊ စတဲ့ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပ တိုင္းရင္းသား ေခၝင္းေဆာင္အသီးသီးရဲ့ ေဴပာဆိုခဵက္ေတၾကို RFA ဝိုင္းေတာ္သားေတၾက စုစည္းထား႓ပီး ကိုေနရိန္ေကဵာ္က တင္ဴပထားပၝတယ္။

ဴပည္ေထာင္စုေနႛအထူးအစီအစဥ္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔