သူေသ ကုိယ္ရႀင္ တုိက္ပၾဲဝင္ သံခဵပ္

၂၀၁၀ ဴမန္မာရုိးရာ အတာသဳကႆန္အတၾက္ အိႎၬိယေရာက္ ဴမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတၾက သူေသ ကုိယ္ရႀင္ တုိက္ပၾဲဝင္ဆုိတဲ့ အမည္နဲ ့ သံခဵပ္ေခၾ ထုတ္ေဝ ဴဖန္ ့ခဵီလုိက္ပၝတယ္။ သံခဵပ္ေခၾစီစဥ္သူ၊ ပၝဝင္ဳကသူေတၾနဲ ့ အိႎၬိယေရာက္ ဴမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေရး လႀႂပ္ရႀားမႀႂအေဳကာင္း ဗီဒီယုိ သတင္း တင္ဴပထားပၝတယ္။