၈ ေလးလံုး ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနား

၈၈ အေရးအခင္း ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနား ကမ ၻာအနွံ ့ က်င္းပေနပံုေတြကို ဓါတ္ပံုသတင္း တင္ျပထားပါတယ္။