မဏိပူက ဴမန္မာ HIV-AIDS ေဝဒနာရႀင္ေဂဟာ

အိႎိၬယႎုိင္ငံ မဏိပူဴပည္နယ္ကုိ ႎုိင္ငံေရး၊ စီးပၾားေရး၊ စစ္ေရးအေဴခအေနေတၾေဳကာင့္ သာမက ေဆးကုသမႁ ခံယူႎုိင္ဖုိႛအတၾက္ပၝ ဴမန္မာႎုိင္ငံသားေတၾ ေရာက္ရႀိလာေနပၝတယ္။ မဏိပူဴပည္နယ္ ကဵႃရာခဵန္ပူ႓မိႂႛက ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေဝဒနာသည္ေတၾကုိ ေစာင့္ေရႀာက္ေပးေနတဲ့ Happiness Home ေဂဟာကုိ သၾားေရာက္ေလ့လာ႓ပီး ဗီၾဒီယုိသတင္း တင္ဴပထားပၝတယ္။