ဴပည္တၾင္း အုိးအိမ္မဲ့ ဒုကၡသည္ကေလးမဵား

ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀာတင္ အေဳကာင္းအမဵိႂးမဵိႂးေဳကာင့္ အိုးအိမ္မဲ့ ဴဖစ္ဳကရတဲ့ ကေလးေပၝင္း တသန္းေလာက္ရႀိတယ္လို ့ ခန္ႛမႀန္းဳကပၝတယ္။ အိုးအိမ္ စၾန္ႛခၾာထၾက္ေဴပးဳကရတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရႀႚဘက္ဴခမ္းက ဴပည္တၾင္း အိုးအိမ္မဲ့ ဒုကၡသည္ ကေလးေတၾရဲ ့ ရုပ္ပံုလၿာကို ေတၾႚဴမင္ႎိုင္တယ္။