ဴပည္တၾင္းအုိးအိမ္မဲ့ကေလးမဵား၏ ပညာေရး

အုိးအိမ္စၾန္ႛခၾာ ထၾက္ေဴပးရခဵိန္တၾင္ ဴပည္တၾင္း အုိးအိမ္မဲ့ ဒုကၡသည္ကေလးမဵား ပညာေရးအတၾက္ ဆက္လက္ ဆည္းပူးေနဳကပုံမဵားကုိ တင္ဴပထားပၝသည္။