အသက္ကေလးရယ္တဲ့ ရႀည္ေစလို

ဴမန္မာႎုိင္ငံက ကဵမ္းမာေရးေစာင့္ေရႀာက္မႀႂနဲပၝးလႀတဲ့အတၾက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံသားအမဵားအဴပား ဴပည္ပကုိ ထၾက္ခၾၝဴပီး ေဆး၀ၝးကုသခံယူေနဳကပၝတယ္။ ေငၾေဳကးမတတ္ႎုိင္သူတခဵႂိ ့ ဴမ၀တီတဖက္ကမ္း ထုိင္းႎုိင္ငံ မဲေဆာက္ဴမိႂ ့က ေစတနာရႀင္ ေဒၝက္တာစင္သီယာေမာင္ရဲ ့ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းကုိ သၾားေရာက္ ေဆးကုသခံေနဳကပုံေတၾကုိ ဗီဒီယုိ သတင္းတင္ဴပထားပၝတယ္။