ထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္က ဒုကၡသည္ကေလးငယ္မဵား

အိမ္နီးခဵင္း ထုိင္းႎုိင္ငံရႀိ ဒုကၡသည္စခန္းမဵားတၾင္ ခုိလႁံေနဳကေသာ ဴမန္မာႎုိင္ငံသား စစ္ေဴပးဒုကၡသည္ ကေလးမဵား၏ ရုပ္ပုံလၿာကုိ ဳကည့္ရႀႂႎုိင္ပၝသည္။