ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဒုကၡသည္

ေရြးေကာက္ပြဲ ျပင္ဆင္မွဳေတြေၾကာင့္ ျပည္နယ္ေဒသေတြမွာ တိုက္ပြဲေတြ မ်ားျပားလာပါတယ္။စစ္အစိုးရရဲ ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပင္ဆင္မွဳေတြေၾကာင့္ ျပည္နယ္ေဒသေတြမွာ တိုက္ပြဲေတြ မ်ားျပားလာျပီး ေဒသခံျပည္သူ အမ်ားအျပား အိမ္ယာစြန္ ့ခြါ ထြက္ေျပး ေနၾကရပါတယ္။