တရုတ္ ထိုးေဖာက္မႈ

စီးပြားေရးစစ္ေရး အင္အားႀကီးႏုိင္ငံ ျဖစ္လာတဲ့ တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ သူ႕ရဲ႕ ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး လက္တံေတြ တုိးခ်ဲ႕လာပါတယ္။ တရုတ္ရဲ႕ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈဟာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အစိုးရေတြ မူဝါဒပံံုေဖာ္ရာမွာေရာ၊ အဲဒီႏိုင္ငံေတြက သာမန္ျပည္သူေတြရဲ႕ လူေနမႈဘဝေတြအထိပါ ထုိးေဖာက္ ေရာက္ရွိလာေနပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မယ့္ အာရွေဒသ ေဖာ္ေဆာင္သြားမယ္ဆုိတဲ့ တရုတ္ရဲ႕ ကမ္းလွမ္းခ်က္နဲ႔အတူ တရုတ္ၾသဇာလႊမ္းမိုးလာမယ့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကိုပါ တပါတည္း ေခၚလာတာပါ။ အာရွေဒသေျပာင္းလဲဖို႔ တရုတ္ႏုိင္ငံက ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္ေနသလဲ ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ RFA ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းေပးပို႔ခ်က္ေတြကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးသတင္း


ဗီဒီယို