၂ဝ၁၉ ဧၿပီ ၂၀ ရက္ေန႔ စေနစကားဝိုင္း အစီအစဥ္

ဝ ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္ ၃ဝ ခရီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေတာင္းဆိုမႈ

၂ဝ၁၉ ဧၿပီ ၂၀ ရက္ေန႔ စေနစကားဝိုင္း အစီအစဥ္မွာ " ဝ ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္ ၃ဝ ခရီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေတာင္းဆိုမႈ " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ေဒသဆုိင္ရာ သတင္းမ်ား

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား

ဆိုက္တခုလံုးသို႔