All Comments for Talks to Calm Tension

Add your comment by filling out the form below in plain text. Comments are approved by a moderator and can be edited in accordance with RFAs Terms of Use. Comments will not appear in real time. RFA is not responsible for the content of the postings. Please, be respectful of others' point of view and stick to the facts.Anonymous Reader :

Lại là đi qua Tàu xin nhựơng bộ nửa rồi. Cái tụi CSVN này sao nhu nhược và kém thông minh quá. Đúng là người ta nói không sai, tụi CSVN là bầy khỉ từ trong rừng ra nắm chính quyền, nên chỉ dùng luật rừng đối với dân và nhường bước với ngoại xăm.
Cho tụi bây biết là sau khi vùng Trung Đông nổi dậy, Tàu Cộng đang dùng chiêu dùng VN để đoàn kết dân họ và trong khi đó VN thì hà hiếp dân, lòng dân hoang mang.... Một nước lớn có dân đoàn kết, còn nước nhỏ có dân chia rẻ thì sẻ ra sao???? CSVN NGU.

Jun 27, 2011 01:32 PM

    Reply to this comment

Return to story

CH. 1: MANDARIN | CANTONESE

CH. 2: VIETNAMESE | BURMESE | KOREAN

CH. 3: KHMER | LAO | UYGHUR

CH. 4: TIBETAN

More Listening Options

View Full Site