​ទិន្នន័យ​ក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់អាណត្តិមុន | បញ្ជី​ឈ្មោះ​អ្នក​បោះឆ្នោត២០១៦ និងលទ្ធផលបោះឆ្នោត២០១៧ | ​គេហទំព័រ​គ.ជ.ប | ​គេហទំព័រ​ខុមហ្រ្វែល | ​គេហទំព័រនិកហ្វិច | បន្ទប់ស្ថានការណ៍


ប្រៀបធៀប​សំឡេង​ឆ្នោត​ដែល​គណបក្ស​កាន់​អំណាច និង​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ទទួល​បាន​ក្នុង​ការ​បោះឆ្នោត​ឃុំ-សង្កាត់​ចំនួន ​៤អាណត្តិ

*សម្គាល់

-ប្រភព៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ពីលទ្ធផល​បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី១ (ឆ្នាំ២០០២) អាណត្តិទី២ (ឆ្នាំ២០០៧) អាណត្តិទី៣ (ឆ្នាំ២០១២) អាណត្តិទី៤ (ឆ្នាំ២០១៧)

-គណបក្សកាន់អំណាច=គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

-គណបក្សប្រឆាំង=គណបក្សសម រង្ស៊ី និងគណបក្សសិទ្ធិមនុស្ស (គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ) (អាណត្តិទី៣ ឆ្នាំ២០១២)គណបក្ស​ទាំង​១២ដែល​ចូលរួម​ប្រកួតប្រជែង

​​​

   
  ​​​​​​​

  


 

​​​​​

 


  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
គេហទំព័រ​ទាំងមូល