ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាង​រាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី៥ ​​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​២៨ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៣

គណបក្ស​​ចូល​រួម​ការ​បោះឆ្នោត​ទាំង​៨

១-គណបក្ស​សញ្ជាតិ​កម្ពុជា
គោលនយោបាយ
២-គណបក្ស​ហ៊្វុន​ស៊ិន​ប៉ិច
គោលនយោបាយ
៣-គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ
គោលនយោបាយ
៤-គណបក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា
គោលនយោបាយ
៥-គណបក្ស​ខ្មែរអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច
គោលនយោបាយ
៦-គណបក្ស​ខ្មែរឈប់ក្រ
គោលនយោបាយ
៧-គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ
គោលនយោបាយ
៨-គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ
គោលនយោបាយ
ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ
ល្ខោន​វិទ្យុ
ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ
គេហទំព័រ​ទាំងមូល