អ្នក​និពន្ធ​និង​វិចិត្រករ​៨​រូប​ទទួល​ជយលាភី​តែង​រឿង​និង​គូរ​រូប

អ្នក​និពន្ធ និង​អ្នក​វិចិត្រករ​វ័យ​ក្មេង​ចំនួន ៨​រូប បាន​ទទួល​ជយលាភី​ផ្នែក​តែង​និពន្ធ​រឿង និង​គូរ​រូប​សម្រាប់​កុមារ​ពី​អង្គការ ស៊ីប៉ា (SIPAR) នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល