ដំណើរ​តាម​ទន្លេ​មេគង្គ

បេះដូង​នៃ​ទន្លេ​មេគង្គ

ទឹក​ទន្លេ​មេគង្គ​ដែល​ឡើង​ខ្ពស់​ក៏​បាន​ពង្រីក​ទំហំ​របស់​ទន្លេ​សាប​ផងដែរ ដែល​ការ​នេះ​បាន​ផ្ដល់​ផល​ត្រី​ជាប់លាប់​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា។

Promo Box target not set

Promo Box target not set

គេហទំព័រ​ទាំងមូល