ក្រាហ្វិកព័ត៌មាន៖ ផល​ប៉ះពាល់​នៃ​ទំនប់​វារីអគ្គិសនី​ដល់​សន្តិសុខ​ស្បៀង