កាលប្បវត្តិ​ឃាតកម្ម​ក្នុង​ហេតុផល​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា

ក្នុង​រយៈពេល ២៣​ឆ្នាំ (១៩៩៣-២០១៦) មាន​ឃាតកម្ម​លើ​អ្នក​សារព័ត៌មាន សកម្មជន​បក្ស​នយោបាយ សកម្មជន​បរិស្ថាន សកម្មជន​ការពារ​ដីធ្លី ព្រះសង្ឃ មេដឹកនាំ​សហជីព​កម្មករ​រោងចក្រ និង​​អ្នក​វិភាគ​នយោបាយ ជាង ១០០​ករណី។