UªÀÃ17T¡Aô àP¬Â´C´Ç¡A ÁAôÎ ´Q¸µA·Q

2006-08-29
អ៊ីម៉ែល
មតិ
Share
បោះពុម្ព

´K¡Z k¦Y W¢Ã¢Kl ¢Rz«Å¡Ãª¤´ÃÀ¤

Y¡T´ÃFAp¤À¡ZA¡ÀOñY®Z W¤Ç¡PôK¹UE ÎK¦EQ¡ UªÀà šZª W¤ 16Gt» ÀĬPKÁô H¡E 40Gt» F¹T®T 17 T¡Aô àP¬ÂÇ¡T´C ´Ç¡AU´Æg¡P At«EU¹OE ZA´R¸ÁAôÎ ´Q¸µAAÇõ¡Áô ´TáR·Q þ

ìYÅ´Æh¤JÃp¡Uô ´Á¡A Á¦Y W¢Ã¢Kl ÅtAZAWðPóY¡T ÀUÃô ¢Rz«Å¡Ãª¤´ÃÀ¤ À¡ZA¡ÀOñ UµTqY W¤UÆä¡´T¼ K¬FP´R¸ ÷

ព័ត៌មាន (0)
Share
គេហទំព័រ​ទាំងមូល