àW¹µKT àW¼Â¢Ä¡À Wª¹R¡Tô´U¤A ´T¸´k¤Z´R

2005-05-30
អ៊ីម៉ែល
មតិ
Share
បោះពុម្ព

´Á¡AÅX¢Ç¡ÁÀE R¤Y®Z ´BPpàW¼Â¢Ä¡À Ç¡T Y¡TàUáÃTñQ¡ X¡C¤µByÀ A¹WªE W¢T¢PzW¢FðZ àP¦YàP¬Â âT YªTù´ÀF ´U¤AàFAàW¹µKT P¹UTôàW¼Â¢Ä¡À ´k¤E¢Jþ

À¤A H À¡ZA¡ÀOñ÷

ព័ត៌មាន (0)
Share
គេហទំព័រ​ទាំងមូល