AYw«H¡ T¢À´Rà HT´Áy¤ÃVá ¬Â´XR H¡P¢Å¡´YÀ¢A»E

2006-10-17
អ៊ីម៉ែល
មតិ
Share
បោះពុម្ព

´K¡Z ´AÃÀOo¤Zz¡ ¢Rz«Å¡Ã¤ª´ÃÀ¤

HTH¡P¢Å¡´YÀ¢A»E Y®ZÀ¬U àP¬ÂÇ¡TF¡Uô UÆh ¬T´R¸ ÃÄÀKlÅ¡´YÀ¢A ¢J UTr¡UôW¤Y¡T A¡À´Ãt¤ W¤Ãq¡TR¬P Å¡´YÀ¢A àUF»´T¸AYw«H¡ þ

´S²À¤ K¡µÀÁ Ãy¤S [Terry Darrell Smith] Å¡Zª 55 àP¬ÂÇ¡T Uõ¬Á¢ÃµByÀ F¡UôBá¯T A¡ÁW¤µBAAaK¡ ATáEYA At«EAÀO¤ À¹´Á¡XU¹W¡T Vá ¬Â´XR ´R¸´Á¤´AyE ´àA¡YÅ¡Zª ´Ä¤Z Ç¡TàP¬Â UW¡h ¬T´FJ W¤AYw«H¡ A¡ÁW¤FªEÃÇp¡Äñ ATáE´R¸´T¼ þ

´S²À¤ K¡µÀÁ Ãy¤S T¦EàP¬ÂPªÁ¡A¡À ´T¸ÃÄÀKlÅ¡´YÀ¢A ´F¡RàUA¡Tô ´Á¤AÀO¤ U¹W¡ÀU¹W¡T Vá ¬Â´XRAªY¡À F¹T®T 13AÀO¤ µKÁAt«E´T¾ Y¡TA¡ÀU¹W¡ÀU¹W¡T Vá ¬Â´XR ´Á¤A¬Tàä ÀUÃôC¡Pô VEµKÀ þ

F¡UôP»EW¤Gt» 2003 ATáEYA HTUÀ´Rà H¡E 10T¡Aô ´Ä¤Z àP¬ÂÇ¡T Uõ¬Á¢ÃµByÀ F¡UôBá¯T At«EURàUàW¦Pp Ź´W¤À®Y´XR H¡Y®Z ´AyE´àA¡YÅ¡Zª ÿ

ព័ត៌មាន (0)
Share
គេហទំព័រ​ទាំងមូល