´B²Â A¡J¡À¤Rs ´F¡RQ¡ ÅtAàêA ZAK¤ H¡E 500 Ä¢AP¡À

2005-05-30
អ៊ីម៉ែល
មតិ
Share
បោះពុម្ព

kanharith_75.jpg
BêA¡J¡À¤Rs

A¡µÃP K¦ ´BYU¬M¡ ´KÁ¤ Ç¡TÀ¡ZA¡ÀOñQ¡ ÀKlYçTp¤ àAîEWPóY¡T ´Á¡A´B²Â A¡J¡À¤Rs Ç¡T ´Ãt¤ ê¹Å¡Hæ¡SÀ ´BPp´A¾AªE A¡ÁW¤·QeÅ¡R¢Pz ÎU´OpJ ÅtAàêAH¡E 80 T¡Aô µKÁ´Á¡A ´F¡RQ¡ Ç¡TRàTr¡T A¡UôGa¡À ´T¸At«E K¤F¹A¡À F¹T®T 554Ä¢AP¡À ÀUÃô´Á¡A ´T¸àêA A¹WEô äÁ¡þ

´Á¡A´B²Â A¡J¡À¤Rs Q¡ ÅtAµKÁżšE ZAK¤F¹A¡À ÀUÃô ´Á¡A´T¾ Wª¹µYT H¡ÅtAàêA´k¤Z C¨H¡Iy¯J µKÁF¬Á F¢Pp UEaUÆä¡´À°EK¤Sᤠ´T¸At«E ´BPp´VãE¿þ

AòUõªµTp R¡AôRET¦E UÆä¡´T¼ ´Á¡AZ¦Y êX¡W ÃY¡H¢A COUAãÃY ÀE㫤 ´T¸ ´BPp´A¾AªE Ç¡T żšEQ¡ K¤µKÁ A¹WªE Y¡TUÆä¡´T¾ C¨Ãq¢PAt«EDª¹ ŬÀÇ¡AôÀ´R¼ µKÁÃq¢P At«EA¡ÀàCUôàCE ÀUÃô ´Á¡AH¢T êVÁ ´YDª¹ W¤B¡E COUAã ÃY ÀE㫤þ

´Á¡AZ¦Y êX¡W UTpQ¡ àUH¡WÁÀKl 87 T¡Aô Ç¡TYA P»E R¤Á¹´T¸ P»EW¤Gt» 1996 YA´Yáõ¼ ´Ä¤Z Qy¤¿´T¼ àP¬ÂÇ¡T ´Á¡A´kE UïªTÀ¢Rs P¹O¡EÎ ´Á¡A´B²Â A¡J¡À¤Rs C¹À¡Y´YDª¹ ÎU´OpJ WÁÀKl R»E´T¾ ´FJW¤X¬Y¢AÀ ÀUÃôW®A´Cþ

ព័ត៌មាន (0)
Share
គេហទំព័រ​ទាំងមូល