ÀA´D¤J Au¡ÁT¡C F¹T®T 7 At«E´BPp´Ã²YÀ¡U

2005-05-29
អ៊ីម៉ែល
មតិ
Share
បោះពុម្ព

ÃtEA¡ÀKl¡TW¢´Ãà RR®ÁUTr«AA¡ÀW¡À ´UP¢AXOmH¡P¢ ´T¸´BPp´Ã²YÀ¡U Ç¡TÀA´D¤J ÂPq«UªÀ¡OH¡ Au¡ÁT¡C F¹T®T 7 ´T¸At«E·àW FYe¡ZàUY¡O 60 C¤k ¬µYõàP W¤´Ã²YÀ¡U T¢E FYe¡Z 30 C¤k ¬µYõàP W¤R¤À®YàêA ìàPT¢CY þ

ÂPq«UªÀ¡OR»E´T¾ Ç¡TàP¬Â àUY¬ÁW¤Â¢Ä¡ÀŹW¢Á µKÁ´T¸Ge¡Z K¡FôàÃZ¡Á At«E·àW T¡Dª¹ Bt¡À´W¡S¢ ñ àêA ìàPT¢CYþ

ព័ត៌មាន (0)
Share
គេហទំព័រ​ទាំងមូល