AYw«H¡ ´àC¡EU´Ea¤P PªÁ¡A¡À W¡O¢HhAYy

2006-09-02
អ៊ីម៉ែល
មតិ
Share
បោះពុម្ព

´K¡Z µA T¢YÁ ¢Rz«Å¡Ãª¤´ÃÀ¤

´àA¡ZW¤Ç¡TF¬ÁH¡ÃY¡H¢A ÅEcA¡À W¡O¢HhAYy W¢XW´Á¡A [WTO] À®FYA àU´RÃAYw«H¡ Y¡TA¡PWâA¢FfY®Z àP¬ÂU´Ea¤P PªÁ¡A¡ÀW¡O¢HhAYy þ

A¡ÁW¤´WÁQy¤¿´T¼ ´Á¡AÊUT¡ZAÀKlYàTp¤ êB Å¡T Ç¡TY¡T àUáÃTñ ŹW¤RàYEô ·TA¡ÀU´Ea¤P PªÁ¡A¡ÀW¡O¢HhAYy ´T¾ þ

´Á¡A µA T¢YÁ Y¡T´ÃFAp¤À¡ZA¡ÀOñ Hª¹Â¢JUÆä¡´T¼ µKÁY¡TBá¦YáÀ K¬FP´R¸ ÷

ព័ត៌មាន (0)
Share
គេហទំព័រ​ទាំងមូល