សហរដ្ឋអាមេរិក ប្រគល់​វត្ថុ​បុរាណ​ចំនួន ២៧​ដុំ ឲ្យ​កម្ពុជា​វិញ

សហរដ្ឋអាមេរិក​ប្រគល់​វត្ថុ​បុរាណ​ដែល​ត្រូវ​បាន​លួច​ចំនួន ២៧​ដុំ ត្រឡប់​មក​ឲ្យ​កម្ពុជា​វិញ នៅ​ក្នុង​ពិធី​មួយ​នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃទី​១៣ ខែ​កក្កដា។

មើលព័ត៌មានចាស់ៗ >>