សកម្មភាព​គ្រូបង្រៀន និងសិស្សសាលាព្រះស៊ីសុវត្ថិ លើក​បដា​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​សម្រេចរបស់​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា កាល​ពីខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៨។

គ្រូ​និង​សិស្ស​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ​ពេញចិត្ត​ការ​មិន​ដក​នាយក តែ​ស្នើ​ឲ្យ​ដក​សាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី

​ក្រុម​គ្រូបង្រៀន​នៅតែ​ទាមទារ​ឲ្យ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​អបរំ ដក​សាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី​ចេញពី​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ។ សង្គម​ស៊ីវិល យល់ថា ក្រសួង​អប់រំ គួរ​ជ្រើសរើស​សាលារៀន​ណាមួយ បង្កើត​សាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី ទាំងអស់​តែម្ដង កុំ​បែងចែក ជា​ពីរ បែបនេះ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល