ទិដ្ឋភាពរាជធានីភ្នំពេញ និងសំណង់​អគារ​ខ្ពស់

ធនាគារ​ពិភព​លោក​ព្យាករណ៍​ថា កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​នឹង​ត្រូវ​ធ្លាក់​ចុះ ដោយសារ​បញ្ហា EBA និង​ការ​ពឹង​ផ្អែក​ខ្លាំង​ពេក​លើ​សេដ្ឋកិច្ច​ចិន

ធនាគារ​ពិភពលោក ព្យាករណ៍​ថា កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ ​នឹង​ធ្លាក់​ចុះ​ពី​ ៧,៥ %​ ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៨ មក​នៅ ៧% ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៩ ហើយ​បន្ត​ធ្លាក់​ចុះ​ដល់​ ៦,៩% ក្នុង​ឆ្នាំ២០២០។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល