អង្គការ PSI ចែក​ចាយ​ស្រោម​អនាម័យ​ការពារ​ជំងឺ​អេដស៍​ក្នុង​ពិធីបុណ្យ​អុំ​ទូក នៅ​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ នា​ថ្ងៃ​ទី​១២ វិច្ឆិកា ២០០៨។

អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ជំងឺ​អេដស៍​ត្រៀម​ចែក​ស្រោមអនាម័យ​ក្នុង​ពិធី​អុំទូក

អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រឆាំង​ជំងឺ​អេដស៍​នឹង​រៀបចំ​កន្លែង​សម្រាប់​ធ្វើការ​តេស្ដ​ឈាម ដើម្បី​ស្វែងរក​ជំងឺ​អេដស៍​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ ហើយ​នឹង​ណែនាំ​ពី​របៀប​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ថ្នាំ​ពី​ក្រសួងសុខាភិបាល។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល