លោក​បណ្ឌិត ហ៊ាង ឫទ្ធី ផ្ដល់​បទ​សម្ភាសន៍ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥។

បទសម្ភាសន៍៖ លោក ហ៊ាង ឫទ្ធី ថា លោក​មិន​មែន​ជាមេ​ធាវី​ទេ តែ​លោក​ជា​បណ្ឌិត​ច្បាប់

បណ្ឌិត ហ៊ាង ឫទ្ធី បញ្ជាក់​ថា លោក​មិន​មែន​ជា​មេធាវី ឬ​ជា​សមាជិក​របស់​គណៈមេធាវី​នោះ​ទេ ក៏​ប៉ុន្តែ​លោក​បាន​រៀន​បញ្ចប់​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​ច្បាប់។

នាទីអត្ថាធិប្បាយ​ច្បាប់

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល