Y¡TA¡À´À¤Ã´Å¤E COUAã ´T¸µBàPAOp¡Á é

2006-08-31
អ៊ីម៉ែល
មតិ
Share
បោះពុម្ព

´K¡Z YOmÁµA ¢Rz«Å¡Ãª¤´ÃÀ¤

ÃAYyHT T¢EÃY¡H¢A COUAãÃYÀE¤ã« àêAYªBA¹W¬Á µBàPAOp¡Á Ç¡TõYpE àUP¢AYy Y¢T´WJF¢Pp F¹´W¾ Å¡Hæ¡SÀX¬Y¢Dª¹ Q¡ Y¡TA¡À´À¤Ã´Å¤E COUAã At«EA¡ÀµFA UðOoWðPóY¡T ÅtA´Ç¾´Gt¡P ´Ä¤ZC¡PôõYpE A¡ÀÅÃôÃEd¦YQ¡ W®AC¡Pô àUµÄÁH¡ Y¢TÅ¡FÇ¡T ´R¸´Ç¾´Gt¡P ´àH¤Ã´À¤Ã ´YK¦AT»Dª¹ ÀUÃôW®AC¡Pô´R T¡Gt» 2007 B¡EYªB´T¼ þ

ìYÅ´Æh¤JÃp¡Uô ´Á¡A YOmÁµA ÅtAZAWðPóY¡T ÀUÃô ¢Rz«Å¡Ãª¤´ÃÀ¤ À¡ZA¡ÀOñ UµTqY W¤UÆä¡´T¼ K¬FP´R¸ ÷

ព័ត៌មាន (0)
Share
គេហទំព័រ​ទាំងមូល