យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​របស់​បក្ស​នយោបាយ

យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​រក​សំឡេង​ឆ្នោត​របស់​គណបក្ស​នយោបាយ ដែល​ចូលរួម​ប្រកួត​ប្រជែង​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី​៥ បាន​បញ្ចប់​ហើយ​នៅ​ទី២៦ កក្កដា នេះ។
ដោយ ខែ សុណង
2013.07.26
ឃោសនា​បោះឆ្នោត ៦១០ (ពី​ឆ្វេង) ក្បួន​ហែ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​របស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ហែ​តាម​បណ្ដោយ​ផ្លូវ​ព្រះ​មុន្នីរ៉េត រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​របស់​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ នា​ខេត្ត​កំពង់ចាម នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៦ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៣។
Photo: RFA

គេ​ឃើញ​គណបក្ស​ធំៗ​២ ដែល​បាន​បើក​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​ចុង​ក្រោយ គឺ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា និង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ។ គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា មាន​មនុស្ស​ជិះ​តាម​រថយន្ត​រាប់​ម៉ឺន​នាក់​ចូលរួម​ហែហម ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ រីឯ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ វិញ ក៏​បាន​បើក​យុទ្ធនាការ​ធំ​នៅ​ខេត្ត​កំពង់ចាម និង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ដែរ៕

-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ខេត្ត​កំពង់ចាម។

-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ខេត្ត​កំពង់ចាម។

-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ខេត្ត​កំពង់ចាម។

-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ខេត្ត​កំពង់ចាម។

-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ខេត្ត​កំពង់ចាម។

-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង។

-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង។

-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង។

-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ខេត្ត​ស្វាយរៀង។

១០-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ខេត្ត​ស្វាយរៀង។

១១-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ខេត្ត​ស្វាយរៀង។

១២-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ខេត្ត​ស្វាយរៀង។

១៣-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ខេត្ត​សៀមរាប។

១៤-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ខេត្ត​សៀមរាប។

១៥-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ខេត្ត​សៀមរាប។

១៦-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ខេត្ត​បាត់ដំបង។

១៧-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ខេត្ត​បាត់ដំបង។

១៨-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ខេត្ត​បាត់ដំបង។

១៩-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ខេត្ត​តាកែវ។

២០-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ខេត្ត​តាកែវ។

២១-ទិដ្ឋភាព​ចរាចរណ៍​នៅ​លើ​ផ្លូវ​ព្រះមុន្នីរ៉េត ក្នុង​ថ្ងៃ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ដំបូង។ ដោយ ឡេង ម៉ាលី

២២-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ។

២៣-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ។

២៤-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី។

២៥-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី។

២៦-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា រាជធានី​ភ្នំពេញ។

២៧-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា រាជធានី​ភ្នំពេញ។

២៨-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា រាជធានី​ភ្នំពេញ។

២៩-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ រាជធានី​ភ្នំពេញ។

៣០-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា រាជធានី​ភ្នំពេញ។

៣១-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា រាជធានី​ភ្នំពេញ។

៣២-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា រាជធានី​ភ្នំពេញ។

៣៣-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា រាជធានី​ភ្នំពេញ។

៣៤-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា រាជធានី​ភ្នំពេញ។

៣៥-យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា រាជធានី​ភ្នំពេញ។

 • រូបទី១
 • រូបទី២
 • រូបទី៣
 • រូបទី៤
 • រូបទី៥
 • រូបទី៦
 • រូបទី៧
 • រូបទី៨
 • រូបទី៩
 • រូបទី១០
 • រូបទី១១
 • រូបទី១២
 • រូបទី១៣
 • រូបទី១៤
 • រូបទី១៥
 • រូបទី១៦
 • រូបទី១៧
 • រូបទី១៨
 • រូបទី១៩
 • រូបទី២០
 • រូបទី២១
 • រូបទី២២
 • រូបទី២៣
 • រូបទី២៤
 • រូបទី២៥
 • រូបទី២៦
 • រូបទី២៧
 • រូបទី២៨
 • រូបទី២៩
 • រូបទី៣០
 • រូបទី៣១
 • រូបទី៣២
 • រូបទី៣៣
 • រូបទី៣៤
 • រូបទី៣៥

ក្បួន​ឃោសនា​ធំ​លើក​ចុង​ក្រោយ​នៅ​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី

ដោយ វណ្ណ វិចារ

ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី៖ មន្ត្រី​រាជការ កង​កម្លាំង​ប្រដាប់​អាវុធ​ជាច្រើន​រូប បាន​ចូលរួម​ហែ​ក្បួន​ឃោសនា​ឲ្យ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី ថ្ងៃ​ទី២៦ ខែ​កក្កដា ដែល​ជា​ថ្ងៃ​ចុង​បញ្ចប់​នៃ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត។ នៅ​តាម​ការិយាល័យ គ្រឹះស្ថាន​រដ្ឋ​នានា ហាក់​មាន​សភាព​ស្ងប់ស្ងាត់​ជាង​ធម្មតា។ កន្លែង​ខ្លះ​បិទ​ទ្វារ​ចោល កន្លែង​ខ្លះ​បើក​ទ្វារ ប៉ុន្តែ​មិន​មាន​មនុស្ស​បំពេញ​ការងារ​នោះ​ទេ។

សូម​ស្ដាប់​សេចក្ដី​រាយការណ៍​របស់​លោក វណ្ណ វិចារ ដូច​ត​ទៅ៖

 

កំណត់ចំណាំចំពោះអ្នកបញ្ចូលមតិនៅក្នុងអត្ថបទនេះ៖ ដើម្បី​រក្សា​សេចក្ដី​ថ្លៃថ្នូរ យើង​ខ្ញុំ​នឹង​ផ្សាយ​តែ​មតិ​ណា ដែល​មិន​ជេរ​ប្រមាថ​ដល់​អ្នក​ដទៃ​ប៉ុណ្ណោះ។

បញ្ចេញ​មតិយោបល់៖

បញ្ចូលមតិរបស់អ្នកដោយបំពេញទម្រង់ខាងក្រោមជាអក្សរសុទ្ធ។ មតិនឹងត្រូវសម្រេចដោយអ្នកសម្របសម្រួល និងអាចពិនិត្យកែប្រែឲ្យស្របតាម លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី។ មតិនឹងមិនអាចមើលឃើញភ្លាមៗទេ។ វិទ្យុអាស៊ីសេរី មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃមតិដែលបានចុះផ្សាយឡើយ។ សូមគោរពមតិរបស់អ្នកដទៃ ហើយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការពិត។