ÅKl¢ àUY¡O 10 Ç¡TÀA´D¤J ´T¸Ç¡À¡ZÀñR¦AQá¡

2005-05-29
អ៊ីម៉ែល
មតិ
Share
បោះពុម្ព

ÅK¢l àUY¡O 10 Ç¡TàP¬Â ´CC¡ÃôÀA´D¤J ´T¸At«E R¤UW¡f«¼ÃW Uª´ÀàUÂPp¢Ã¡çÃpY®Z ´T¸B¡E´àA¡Y Ç¡P ÀUÃô Ç¡À¡ZOñR¦AQá¡ T¡´BPp´Ã²YÀ¡Uþ

´Z¡EP¡Y A¡À¡ZP·YáK¹U¬E ´K¡ZUªÀ¡OÂPq«Â¢R¬µByÀ Y®ZàAªY R¤UW¡f«¼ÃW´T¾ µKÁÇ¡TàP¬Â ÀA´D¤J ´K¡Z ¢Rz¡Ãq¡T FªEU¬W¡ó ÀUÃôÇ¡À»E ´K¡Z Y¡TA¢FfÃÄàUP¢UPp¢A¡À H¡Y®Z Å¡Hæ¡SÀÅUãÀ¡ AYw«H¡ ´T¾ Y¡TÅ¡Zª àUY¡O H¡E 3ê000 Gt» ´Ä¤Zþ

´Á¡A CEô ¤Àö UªÀ¡OÂPq«Â¢R¬ ´T¸Ã¡Á¡X¬Y¢Tr ¢F¢àPâÁuö Ç¡TY¡TàUáÃTñ àÇ¡Uô R¤Xt¡AôE¡ÀWPóY¡T AKP µKÁVã¡Z W¤·QeWªSQ¡ AµTáEAUô´By¡F ´T¼ Ç¡TàP¬ÂÀA´D¤J P»EµP W¤Gt»´R¸´Yáõ¼ AòUõªµTp Cy¡TTÀO¡ K¦EQ¡ ´T¸At«EVt ¬À´T¾ Y¡TÅ⤴Rþ

´Á¡AUTpQ¡ A¡ÀàáÂàH¡Â Ç¡TF¡Uô´Vp¤Y A¡ÁW¤ ´K¤YµB ÊÃX¡ Gt»´T¼ ´WÁµKÁ Ç¡À¡ZOñ R¦AQá¡ À¤EÃe¯P ´Ä¤Z Ç¡TÀA´D¤J Gå¦E àUY¡O 10þ

ព័ត៌មាន (0)
Share
គេហទំព័រ​ទាំងមូល