ផតឃែស្ថ

ឥឡូវនេះ វិទ្យុឤស៊ីសេរី ជាខេមរភាសា ផ្សាយកម្មវិធី ពត៌មាន ជាច្រើន របស់ខ្លួន ជាទម្រង់ ផតឃែស្ថ (Podcast) ដែលលោកអ្នក ឤចថតចម្លងបញ្ចូល ក្នុងកុំព្យូទ័រ ឬ ឧបករណ៍ ចាក់សំឡេង "MP3" របស់លោកអ្នកបាន ដើម្បីទុកស្តាប់ នៅពេលណា ក៏បាន។ ការប្រើប្រាស់ "PODCAST" ត្រូវគោរពតាម លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ របស់វិទ្យុ ឤស៊ីសេរី។


របៀបប្រើ PODCASTS

ចម្លងយក ឤសយដ្ឋាន [URL] នេះ÷ https://streamer1.rfaweb.org/archive/KHM/Khmer_podcast.php ឬ បើចម្លងយកពីត្រង់នេះ មិនបានទេ ត្រូវចុចលើវា រួចហើយ ចម្លងយកវា ពីក្នុងប្រអប់ឤសយដ្ឋាន នៅក្នុង កម្មវិធី ប្រើអ៊ិនថឹណិត របស់លោកអ្នក ហើយ បន្ទាប់ មកទៀត ដាក់បញ្ចូលវា ទៅក្នុងកម្មវិធី ប្រើ PODCASTS ដើម្បី បានទទួល សំឡេង នៃកម្មវិធី ផ្សាយពត៌មាន សម្រាប់ស្តាប់។