សេចក្ដី​ថ្លែងការណ៍

សេចក្ដី​ថ្លែងការណ៍​របស់​អាស៊ីសេរី​ចំពោះ​ការ​ផ្អាក​ប្រតិបត្តិការ​នៅ​កម្ពុជា។

សេចក្ដី​ថ្លែងការណ៍​របស់​អាស៊ីសេរី​ចំពោះ​ការ​​ផ្អាក​​ប្រតិបត្តិការ​នៅ​កម្ពុជា

អស់​រយៈពេល​ជិត ២០​ឆ្នាំ​មក​ហើយ​ដែល​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី (RFA)បាន​នាំ​មក​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា នូវ​ដំណឹង និង​ព័ត៌មាន​ឯករាជ្យ ប្រកប​ដោយ​ភាព​ជឿជាក់ និង​ជា​ទី​ទុក​ចិត្ត។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល