¢S¤A¡ÀW¡ÀH¹E¨ µKÁU¹Vá¡J K¹O»àP¡Â

2006-10-01
អ៊ីម៉ែល
មតិ
Share
បោះពុម្ព

´K¡Z áT ê¢Rz ¢Rz«Å¡Ã¤ª´ÃÀ¤

àP¡Â H¡K¹O¡¹ Y¡TàU´Z¡HTñ µKÁÅ¡FÎ àUH¡WÁÀKl ZA´Sâ¤H¡Yä ¬U Å¡Ä¡À Ç¡TH¡´àF¤TZ¡õE ´Ä¤Z Y¡TH¤ÂH¡P¢ ´R²PVE þ

At«ET¡R¤AâAYy ÃÇp¡Äñ´T¼ ´Á¡A áT ê¢Rz àÃEôA¡ÀWTzÁô W¤ÅtAH¹T¡J ŹW¤Â¢S¤ A¡ÀW¡ÀH¹E¨ ´Á¤VÁK¹O¡¹ àP¡Â þ ìYÅ´Æh¤JÃp¡Uô K¬FP´R¸ ÷

ព័ត៌មាន (0)
Share
គេហទំព័រ​ទាំងមូល