លក្ខខណ្ឌ​ចាំបាច់​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ

ច្បាប់​បោះ​ឆ្នោត​នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា មាន​បញ្ញត្តិ​អំពី​សិទ្ធិ​នៃ​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈរ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត និង​គណបក្ស​នយោបាយ យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត ​ថវិកា​ការ​បោះ​ឆ្នោត ​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត វិវាទ​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត និង​ការ​ប្ដឹង​ឧទ្ធរណ៍ និង​ការ​រំលោភ​បំពាន ​ការ​ដាក់​ពិន័យ ​និង​ទោស​កម្ម​ជាដើម។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល