អំពើ​ហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ​អាច​ជំរុញ​ឲ្យ​កុមារ​ធ្លាក់​ខ្លួន​សេព​គ្រឿង​ញៀន

មន្ត្រី​ជំនាញ​ផ្នែក​ប្រឆាំង​គ្រឿង​ញៀន ថ្លែង​ថា អំពើ​ហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ​ជា​កត្តា​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​កត្តា​សំខាន់ៗ​ជា​ច្រើន ដែល​ជំរុញ​ឲ្យ​កុមារ និង​យុវជន​អាច​ធ្លាក់​ខ្លួន​ទៅ​ប្រើប្រាស់​គ្រឿង​ញៀន។

មើលព័ត៌មានចាស់ៗ >>