នាទី​​កម្ពុជាក្រោម

ជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោមនៅប្រទេសថៃ។

ជន​ភៀស​ខ្លួន​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​កំពុង​ស្នាក់​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​រាប់​រយ​នាក់ ជាប់​ផុង​ក្នុង​នីតិវិធី​សុំ​សិទ្ធិ​ជ្រក​កោន​នៅ​ប្រទេស​ទីបី

ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រមាណជាង ២០០នាក់ កំពុងស្នាក់នៅប្រទេសថៃ បាន​ជាប់​ផុង​ក្នុង​នីតិវិធី​​សុំ​​សិទ្ធិ​​ជ្រក​​កោន​នៅ​ប្រទេស​ទីបី ដោយ​អ្នក​ខ្លះ​បាន​ជាប់​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​ជាង ១០ឆ្នាំ​ហើយ។

ស្ដាប់​​នាទី​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម(​ភាគ​៣​ដល់​១៥)

គេហទំព័រ​ទាំងមូល