ជីវប្រវត្តិសង្ខេប របស់ ខៀវ សំផន

តាម​ការ​ដកស្រង់​ចេញពី​កំណត់ត្រា​របស់​​សាលាក្ដី​ខ្មែរក្រហម និង​តាម​ឯកសារ​របស់​មជ្ឈមណ្ឌលឯក​សារ​កម្ពុជា បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា លោក ខៀវ សំផន មាន​ឈ្មោះ​បដិវត្តន៍​ថា សមមិត្ត ហែម ហើយ​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​ថា តាឈុន ឬ​តាហុង ។